Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove

Damir Kozina,
pomoćnik Gradonačelnika

Telefon: +387 39 835 544

E-mail: damir.kozina@ljubuski.ba

Djelokrug rada Službe

Služba  za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove obavlja poslove upravnog rješavanja, normativno-pravne, stručno-operativne, studijsko-analitičke i administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti Službe, a koji se odnose na:

 • planiranje i uređenje prostora,
 • analiziranje postojeće prostorno-planske dokumentacije i praćenje njene realizacije,
 • vođenje upravnog postupka za izdavanje urbanističkih suglasnosti i odobrenja za građenje,
 • obavljanje stručnih poslova u pripremi i provođenju planskih akata (urbanistički plan, regulacijski planovi i urbanistički objekti),
 • obavljanje administrativnih poslova za tehnički prijem objekata,
 • obavljanje poslova iz oblasti imovinsko-pravnih i katastarskih poslova,
 • obavljanje poslova u postupku stjecanja, zaštite i prestanka prava vlasništva i drugih stvarnih prava započetih na temelju propisa koji su bili na snazi do dana početka primjene Zakona o stvarnim pravima FBiH („Službene novine Federacije BiH“: 66/13 i 100/13),
 • provodi postupak izvlaštenja nekretnina,
 • provodi sve vrste postupaka vezanih za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Ljubuškog (postupak prodaje, zasnivanje prava građenja, darovanja, i zamjene nekretnina kao i ostale načine raspolaganja propisanih Zakonom),
 • održavanje katastra zemljišta,
 • vršenje promjena u katastarskom operatu,
 • vršenje poslova vještačenja po pozivu suda,
 • vršenje poslova vještačenja iz okvira katastra zemljišta u postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu,
 • vođenje propisane evidencije i izdavanje isprava iz nadležnosti Odsjeka,
 • izrađivanje propisa i drugih akata koje donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik iz oblasti i nadležnosti rada Odsjeka,
 • provođenje postupka cijepanja i iskolčavanja parcela,
 • snimanje geodetskih situacija terena i snimanje podzemnih instalacija,
 • vođenje propisane evidencije i izdavanje isprava iz nadležnosti Službe,
 • izrađivanje propisa i drugih akata koje donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik iz oblasti i nadležnosti rada Službe,
 • vršenje i drugih poslova sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti Službe.
Odsjeci

Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo
Tamara Kraljević – tamara.boras@ljubuski.ba

Odsjek za imovinsko-pravne i katastarske poslove
Milijana Herceg – milijana.herceg@ljubuski.ba

Najčešća pitanja i odgovori

Kako mogu kupiti građevinsku parcelu od Grada Ljubuški?

Potrebno je podnijeti pisani zahtjev za kupovinu neizgrađenog građevnog zemljišta (obrazac zahtjeva zatražiti u šalter sali) i uz isti priložiti kopiju katastarskog plana za traženo zemljište. Nakon što nadležna služba provede svu zakonsku proceduru, Gradonačelnik raspisuje javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuškog putem licitacije.

Koliko vremena vrijedi lokacijska dozvola?

Lokacijska dozvola važi godinu dana od dana njene pravomoćnosti, a u kom roku se mora podnijeti zahtjev za građevnu dozvolu.

Kad mogu početi sa izgradnjom svog objekta?

Investitor može početi sa izvođenjem radova nakon što građevna dozvola postane pravomoćna.

Niste pronašli odgovor? Postavite pitanje!

Kabinet Gradonačelnika

VIŠE INFORMACIJA

Služba za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za civilnu-protupožarnu zastitu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za gospodarstvo i poljoprivredu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

VIŠE INFORMACIJA

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za riznicu, računovodstvo i financije

VIŠE INFORMACIJA

Služba za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog

VIŠE INFORMACIJA

Skip to content