Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

Služba za inspekcijske poslove – inspektorat

Dejan Rašić,
pomoćnik Gradonačelnika

Telefon: +387 39 835 535

E-mail: dejan.rasic@ljubuski.ba

Djelokrug rada Službe

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat obavlja upravno-nadzorne poslove, normativno-pravne, stručno-operativne, studijsko-analitičke, informacijsko-dokumentacijske  i administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti Službe, a koji se odnose na:

 • provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti inspekcijskih poslova,
 • vršenje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti gradske inspekcije,
 • poduzimanje zakonom utvrđenih mjera u vezi s predmetima nadzora,
 • poduzimanje zakonom propisanih upravnih i drugih mjera u vezi s predmetima nadzora, odnosno kontrole iz djelokruga rada i ovlaštenja gradske inspekcije,
 • izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za Gradsko vijeće i Gradonačelnika,
 • prikupljanje i vršenje statističke obrade podataka
 • uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registara iz djelokruga rada Službe,
 • vršenje i drugih poslova sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti Službe.

ILEGALNE DEPONIJE OTPADA NA PODRUČJU GRADA LJUBUŠKOG

PRIJAVI INSPEKCIJI – 063 299 204

Najčešća pitanja i odgovori

Objasnite postupak osnivanja i prestanka sa radom trgovačke radnje.

Trgovačka radnja osniva se donošenjem rješenja kojem se trgovcu u svojstvu fizičke osobe odobrava obavljanje tražene djelatnosti. Kako bi nadležna Služba donijela rješenje, potrebno je ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 1. da je državljanin BiH,
 2. da je poslovno sposoban,
 3. da ima završen najmanje treći stupanj stručne spreme,
 4. da ima u vlasništvu ili zakupu poslovni prostor koji ispunjava opće i posebne uvjete,
 5. da nema zasnovan radni odnos ili da nije ostvario prava iz radnog odnosa,
 6. da nema već osnovanu trgovačku radnju i
 7. da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

 

Prestanak rada trgovačke radnje nastupa odjavom trgovca ili pak po sili zakona. Trgovac je dužan pismenim putem odjaviti radnju nadležnoj Službi prije prestanka rada jer se radnja ne može retroaktivno odjaviti.

Prestanak rada po sili zakona nastupa u sljedećim slučajevima:

 

 1. smrću imatelja radnje,
 2. ukoliko ne počne sa obavljanjem rada u vremenskom razdoblju od tri mjeseca, računajući od dana izdavanja rješenja,
 3. ukoliko prestane ispunjavati uvjete,
 4. ukoliko se naknadno utvrdi da je rješenje o obavljanju djelatnosti utemeljeno na lažnim podacima ili
 5. po konačnosti rješenja trgovačka radnja se briše iz Registra.

Kako se postupa sa bespravno izgrađenim objektima na području Grada Ljubuškog?

Kontrole bespravne gradnje vrše se po službenoj dužnosti, po anonimnim prijavama ili pak po zaprimljenim pismenim prijavama građana u službenim prostorijama Grada Ljubuškog.

Po primitku iste, Inspektor će izići na teren, utvrditi činjenično stanje na gradilištu, sačiniti službeni zapisnik i usmeno naložiti zakonom predviđene mjere.

Potom će Inspektor u zakonskom roku donijeti Rješenje kojim će subjektu nadzora naložiti upravne mjere i dati rok za provođenje istih. Za vrijeme trajanja roka za izvršenje naloženih upravnih mjera vršiti će se kontrole gradilišta za koja su izdati rokovi za izvršenje naloženih mjera. Ukoliko se u određenom roku ne izvrše naložene upravne mjere inspektor će donijeti rješenje o uklanjanju objekta ili njegovog dijela za koji investitor u predviđenom roku ne ispoštuje naložene upravne mjere.

Jesam li dužan/dužna prijaviti početak izvođenja radova na izgradnji objekta ili mogu započeti gradnju odmah po pribavljanju građevne dozvole?

Investitor je dužan tijelu graditeljstva i građevinske inspekcije najkasnije na dan početka radova prijaviti početak građenja.

Koju dokumentaciju je potrebno posjedovati na gradilištu tijekom izvođenja radova?

Na gradilištu izvođač mora posjedovati sljedeću dokumentaciju:

 

 1. rješenje o upisu u registar djelatnosti,
 2. akt o postavljanju voditelja radova,
 3. građevnu dozvolu,
 4. projekte na osnovu kojih je izdana građevna dozvola,
 5. izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama,
 6. dnevnik građenja,
 7. dokumentaciju o ispitivanju ugrađenih materijala i
 8. elaborat o iskolčenju građevine.

 

Ukoliko je izvođač fizička osoba na gradilištu ne mora imati dokumentaciju iz točki 1., 2., 6. i 7.

Objasnite postupak izdavanja Sprovodnice

Nakon što osoba, strani državljanin premine na području Federacije BiH, obitelj preminule osobe podnosi pismeni zahtjev za izdavanje sprovodnice u službenim prostorijama Grada Ljubuškog s kojom će umrla osoba biti prevezena u matičnu državu. Uz pismeni zahtjev, potrebno je dostaviti potvrdu o smrti od strane liječnika Doma zdravlja – mrtvozornik i smrtni list izdan od matičara.

Na temelju dostavljene dokumentacije, gradski sanitarni inspektor postupiti će po Zahtjevu, utvrditi jesu li ispunjeni svi uvjeti i donijeti rješenje koje će uručiti stranci.

Postupak stavljanja u samoizolaciju osoba pozitivnih na COVID-19.

Osoba koja osjeti virusne simptome, dužna je testirati se na isti uzimanjem brisa grla i nosa u Domu zdravlja. Ukoliko PCR test KBC-a Mostar bude pozitivan na COVID-19, pozitivna osoba dužna je telefonski stupiti u kontakt sa gradskim sanitarnim inspektorom.

Gradski sanitarni inspektor će tijekom razgovora sa istom utvrditi dan početka razvijanja simptoma, uzeti osobne podatke, kao i imena osoba sa kojima je pozitivna osoba imala kontakt. Na temelju zaprimljenih podataka, Inspektor će donijeti pismena rješenja koja će dostaviti imenovanima i drugim nadležnim institucijama.

U mom naselju postoji divlja deponija otpada. Što je potrebno učiniti da se ista ukloni?

Za uklanjanje divlje deponije otpada, potrebno je gradskom inspektoru za komunalne poslove, zaštitu okoliša i ceste i Policijskoj upravi Ljubuški (kazneno djelo – zagađivanje okoliša) prijaviti lokaciju deponije i eventualne počinitelje.

Po zaprimanju iste, Inspektor izlazi na teren, sačinjava inspekcijski zapisnik te o lokaciji obavještava predsjednika mjesne zajednice predmetnog naselja, te ovlaštenu tvrtku koja odvozi otpad. Potom se  poduzima hitna sanacija/čišćenje deponije, kao i druge potrebne preventivne mjere kako se prekršaj ne bi ponovio.

Podsjećamo da je svako kućanstvo dužno vršiti sakupljanje kućnog otpada i njegov odvoz vršiti putem ovlaštene tvrtke koja odvozi otpad, kao i to da smo svi dužni raditi na podizanju svijesti o ekologiji i očuvanju zdrave sredine u kojoj živimo.

 

Susjedova septička jama se izlijeva na moju parcelu. Šta mi je činiti?

U tom slučaju, potrebno je izlijevanje septičke jame prijaviti nadležnoj Službi za inspekcijske poslove kako bi Inspektor mogao izaći na teren, sačiniti zapisnik te vlasniku septičke jame narediti čišćenje iste od strane ovlaštenog Javnog poduzeća ”Parkovi” d.o.o. Ljubuški, te upozoriti vlasnika da je dužan redovito vršiti pražnjenje septičke jame. Također, za počinjeni prekršaj Inspektor će izdati prekršajni nalog vlasniku septičke jame.

Kome sam dužan/dužna prijaviti oštećenje kolnika u naselju koje je nastalo tijekom radova koje izvodi fizička/pravna osoba?

Predmetna oštećenja se prijavljuju gradskom inspektoru za komunalne poslove, zaštitu okoliša i ceste. Ukoliko se radi o lokalnim i nerazvrstanim cestama koja su u nadležnosti Grada Ljubuškog, Inspektor će izaći na teren, sačiniti zapisnik i poduzeti zakonom propisane upravne mjere prema fizičkoj/pravnoj osobi koja je oštetila predmetni kolnik. Isto tako, za cestu čiji upravitelj nije Grad Ljubuški, inspektor će sačiniti zapisnik, te isti sa službenom zabilješkom proslijediti nadležnoj inspekciji.

Niste pronašli odgovor? Postavite pitanje!

Kabinet Gradonačelnika

VIŠE INFORMACIJA

Služba za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za civilnu-protupožarnu zastitu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za gospodarstvo i poljoprivredu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

VIŠE INFORMACIJA

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za riznicu, računovodstvo i financije

VIŠE INFORMACIJA

Služba za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog

VIŠE INFORMACIJA

Skip to content