Služba za civilnu-protupožarnu zaštitu

Služba za civilnu-protupožarnu zaštitu

Mario Bajto,
pomoćnik Gradonačelnika

Telefon: +387 39 835 562

E-mail: mario.bajto@ljubuski.ba

Djelokrug rada Službe

Služba za civilnu-protupožarnu zaštitu obavlja stručno-operativne, studijsko-analitičke, administrativno-tehničke, računovodstveno-materijalne  i operativno-tehničke poslove  iz nadležnosti Službe, a koji se odnose na:

 • izvršavanje i osiguravanje izvršavanja zakona i drugih propisa u oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, zaštite od požara i vatrogastva te zaštite okoliša,
 • provođenja utvrđene politike u oblasti zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, zaštite od požara i vatrogastva te zaštiti okoliša,
 • organiziranja i koordiniranja provođenja mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, zaštite od požara i vatrogastva te zaštite okoliša,
 • obavljanja stručnih i administrativnih poslova iz oblasti zaštite i spašavanja, vatrogastva i zaštite okoliša o kojima odlučuju sko vijeće i Gradonačelnik,
 • obavljanja stručnih i administrativnih poslova za Gradski stožer civilne zaštite i stručne i administrativne poslove graskog operativnog centra civilne zaštite,
 • obavljanja i provođenja stručnih mjere radi sprječavanja izbijanja požara i ekoloških onečišćenja,
 • ostvarivanja suradnje sa gradskim službama i koordinira aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća te zaštite okoliša,
 • aktivno surađivanje sa nevladinim sektorom i svim akterima u cilju zaštite i spašavanja te zaštite okoliša,
 • vođenje propisane evidencije zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća te iz oblasti zaštite okoliša u skladu sa Zakonom, općim aktima i drugim propisima,
 • davanje mišljenja, predlaganje i pripremu nacrte akata koje usvaja Gradsko vijeće iz oblasti civilne-protupožarne zaštite i zaštite okoliša,
 • vršenje i drugih poslova sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti Službe.

Najčešća pitanja i odgovori

U slučaju izbijanja požara, na koje brojeve možemo kontaktirati i pozvati pomoć?

Brojevi žurnih službi u koju prvenstveno spada i profesionalna vatrogasna postrojba Grada Ljubuškog su:

123 – Profesionalna vatrogasna postrojba

121 – Operativni centar civilne zaštite

Osim ova dva navedena, pomoć se može dobiti i preko dežurnog u Policijskoj postaji na broj 122.

Da li vatrogasci vrše samo intervencije gašenja požara ili u okviru svojih djelatnosti imaju i druge aktivnosti?

Osim svojih redovnih aktivnosti (gašenje požara, intervencije kod prometnih nezgoda, razni vidovi pomoći stanovništvu, kontinuirana obuka i slično), djelatnici profesionalne vatrogasne postrojbe Ljubuški pružaju i druge usluge sukladno Odluci o gradskim upravnim pristojbama i tarifi upravnih pristojbi Grada Ljubuškog, tarifni broj 55, Službeni glasnik Grada Ljubuškog (broj 2/21) i to:

T-1 Kontrola P.P. aparata do 10 komada, cijena usluge 10,00 KM/kom

T-2 Kontrola P.P. aparata od 10 komada i više, cijena usluge 7,00 KM/kom

U slučaju potrebe zamjene određenih dijelova, ugrađuju se originalni dijelovi po cjeniku proizvođača vatrogasnih aparata

T-3 Satnica za obavljeni rad vatrogasca 25,00 KM/1h

T-4 Izlazak autocisterne do 7 km 50,00 KM/cisterna

T-5 Rad električne pumpe 20,00 KM/1h

T-6 Rad motorne pumpe 30,00 KM/1h

Jesu li su predviđene kazne za nesavjesne građane prilikom izazivanja požara?

Da. Ako uslijed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, predviđene su sankcije u vidu novčane ili zatvorske kazne.

Niste pronašli odgovor? Postavite pitanje!

Kabinet Gradonačelnika

VIŠE INFORMACIJA

Služba za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za civilnu-protupožarnu zastitu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za gospodarstvo i poljoprivredu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

VIŠE INFORMACIJA

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za riznicu, računovodstvo i financije

VIŠE INFORMACIJA

Služba za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog

VIŠE INFORMACIJA

Skip to content