Služba za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Služba za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

Djelokrug rada Službe

Služba za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove obavlja poslove upravnog rješavanja, normativno-pravne, stručno-operativne, studijsko-analitičke, administrativno-tehničke, operativno-tehničke i pomoćne poslove iz nadležnosti Službe koji se odnose na:

 • uredsko poslovanje i pružanje usluga građanima,
 • poslove arhiviranja,
 • administrativne poslove za Gradsko izborno povjerenstvo,
 • organiziranje, praćenje i usmjeravanje rada matičnog ureda,
 • praćenje područja društvenih djelatnosti, obrazovanja, kulture, športa, mladih i nevladinih udruga,
 • uspostavljanje i održavanje baze podataka iz djelokruga ove Službe,
 • izrađivanje propisa i drugih akata koje donose Gradsko vijeće i Gradonačelnik iz djelokruga ove Službe,
 • izrađivanje informacija, analiza, izvješća i drugih stručno analitičkih materijala iz djelokruga rada Službe,
 • rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju predmeta iz djelokruga stradalnika rata,
 • organiziranje obilježavanja značajnih datuma Domovinskog rata u koordinaciji s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata,
 • ovjeravanje potpisa, prijepisa i rukopisa,
 • pružanje usluge prijevoza rukovoditelja, državnih službenika i namještenika za službene potrebe, te održavanje vozila,
 • obavljanje poslova tekućeg i tehničkog održavanja objekata, uređaja i opreme,
 • dostavljanje pošte, javnih oglasa i drugih službenih akata,
 • usluživanje napitcima,
 • održavanje čistoće u radnim i drugim prostorijama,
 • vršenje i drugih poslova sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti Službe.
Odsjeci

Odsjek za branitelje iz Domovinskog rata i opću upravu
Ruža Bošnjak – ruza.bosnjak@ljubuski.ba

Odsjek za društvene djelatnosti i zajedničke poslove
Sandra Bradvica – sandra.bradvica@ljubuski.ba

Najčešća pitanja i odgovori

Ured za branitelje iz Domovinskog rata

Što je potrebno za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu razvojačenih branitelja od navšenih 55 do 57 godina života (+55 do 57)?

 1. Izvadak iz matične knjige rođenih podnositelja zahtjeva.
 2. CIPS – prijava prebivališta podnositelja zahtjeva.
 3. Uvjerenje da je podnositelj zahtjeva bio pripadnik Oružanih snaga najmanje 12 mjeseci, izdato od nadležne Grupe/Samostalnog izvršitelja za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze. (Uvjerenje VFMB-3a) 
 4. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se podnositelj zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 6 (šest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva, i da ne prima novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. (samo za podnositelje mlađe od 65 godina života) 
 5. Uvjerenje iz porezne uprave da podnositelj zahtjeva ne obavlja samostalnu djelatnost vlastitim radom i da nema drugih prihoda na osnovu izdavanja poslovnih ili stambenih prostora i sl. ili ukoliko ima prihoda, da ukupan iznos prihoda ne prelazi iznos veći od 50 % minimalne mirovine isplaćene u Federaciji BIH za mjesec prosinac prošle godine.
 6. Uvjerenje nadležne službe MIO/PIO da nije uživatelj mirovine, ili ukoliko jeste, da njen iznos ne prelazi iznos veći od 50 % minimalne mirovine isplaćene u Federaciji BiH za mjesec prosinac prošle godine.
 7. Uvjerenje nadležne županijske /gradske/općinske službe za socijalnu zaštitu i Službe za braniteljska-invalidsku zaštitu da podnositelj zahtjeva nije korisnik stalnih mjesečnih primanja ili, ukoliko jeste, da iznos tih primanja ne prelazi iznos od 174,03 KM mjesečno. 
 8. Izjava podnositelja da nije uživatelj inozemne mirovine.
 9. Potvrda banke sa brojem tekućeg računa podnositelja zahtjeva ili kopija tekućeg računa podnositelja zahtjeva. 

Priložena dokumentacija treba biti original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci, izuzev za dokaz iz točke 1. (rodni list) ukoliko je isti trajnog karaktera.

Što je potrebno za ostvarivanje prava na novčanu egzistencijalnu naknadu razvojačenih branitelja s navršenih 57 godina života (57+)?

 1. Izvadak iz matične knjige rođenih podnositelja zahtjeva.
 2. CIPS – prijava prebivališta podnositelja zahtjeva.
 3. Uvjerenje da je podnositelj zahtjeva bio pripadnik Oružanih snaga, izdato od nadležne Grupe/Samostalnog izvršitelja za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze. (Uvjerenje VFMB-3a) 
 4. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje da se podnositelj zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba najmanje 1 (jednu) posljednju godinu prije podnošenja zahtjeva, i da ne prima novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. (samo za podnositelje mlađe od 65 godina života) 
 5. Uvjerenje iz porezne uprave da podnositelj zahtjeva ne obavlja samostalnu djelatnost vlastitim radom i da nema drugih prihoda na osnovu izdavanja poslovnih ili stambenih prostora i sl., ili ukoliko ima prihoda, da ukupan iznos prihoda ne prelazi iznos od 174,03 KM mjesečno.
 6. Uvjerenje nadležne službe MIO/PIO da nije uživatelj mirovine, ili ukoliko jeste, da njen iznos ne prelazi iznos od 174,03 KM. (samo za podnositelje starije od 65 godina života)
 7. Izjava podnositelja da nije uživatelj inozemne mirovine.
 8. Uvjerenje nadležne županijske /gradske/općinske službe za socijalnu zaštitu i Službe za braniteljsko-invalidsku zaštitu da podnositelj zahtjeva nije korisnik stalnih mjesečnih primanja ili, ukoliko jeste, da iznos tih primanja ne prelazi iznos od 174,03 KM mjesečno. 
 9. Potvrda banke sa brojem tekućeg računa podnositelja zahtjeva ili kopija tekućeg računa podnositelja zahtjeva. 

Priložena dokumentacija treba biti original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci, izuzev za dokaz iz točke 1. (rodni list) ukoliko je isti trajnog karaktera. 

Što je potrebno za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć razvojačenih branitelja i ratnih vojnih invalida?

 1. Uvjerenje o sudjelovanju u Oružanim snagama BiH – HVO. (za demobilizirane hrvatske branitelje)
 2. Rodne listove za sve članove obitelji. (ili Kućna lista)
 3. Potvrda iz porezne uprave Ljubuški za podnositelja zahtjeva i supruga/u.
 4. Uvjerenje ako se osoba/e nalaze na zavodu za zapošljavanje, ili ako je korisnik mirovine, potrebno je uvjerenje Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, za podnositelja zahtjeva i supruga/u.
 5. Medicinska dokumentacija iz koje se utvrđuje teška bolest koju treba liječiti a osoba objektivno ne može snositi troškove.
 6. Potvrda iz banke o broju tekućeg računa.

Prijemni ured

Što je potrebno prilikom ovjere punomoći/izjave?

Prilikom ovjere punomoći/izjave potrebna je važeća putovnica ili osobna iskaznica te podaci o opunomoćeniku (broj osobne iskaznice, datum i mjesto rođenja, adresa prebivališta).

Je li za kopiju prijepisa potrebno priložiti originalni dokument?

Prijepis, koji treba ovjeriti, se mora usporediti sa izvornom ispravom i mora se slagati sa izvornom ispravom u pravopisu i interpunkciji. Stoga da, potrebno je priložiti originalni dokument.

Na koji način mogu ovjeriti potpis osobe koje nisu u mogućnosti osobno doći (npr. loše zdravstveno stanje)?

 1. Uvjerenje o sudjelovanju u Oružanim snagama BiH – HVO. (za demobilizirane hrvatske branitelje)
 2. Rodne listove za sve članove obitelji. (ili Kućna lista)
 3. Potvrda iz porezne uprave Ljubuški za podnositelja zahtjeva i supruga/u.
 4. Uvjerenje ako se osoba/e nalaze na zavodu za zapošljavanje, ili ako je korisnik mirovine, potrebno je uvjerenje Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, za podnositelja zahtjeva i supruga/u.
 5. Medicinska dokumentacija iz koje se utvrđuje teška bolest koju treba liječiti a osoba objektivno ne može snositi troškove.
 6. Potvrda iz banke o broju tekućeg računa.

Matični ured

Koji su dokumenti potrebni za upis djeteta u matičnu knjigu rođenih?

Potrebni dokumeti za upis djeteta u matičnu knjigu rođenih su: 

 • obavijest o prebivalištu majke,
 • obavijest o prebivalištu oca,
 • izvadak iz matične knjige vjenčanih roditelja,
 • uvjerenje o državljanstvu roditelja,
 • osobna iskaznica roditelja na uvid.

Koji su dokumenti potrebni za sklapanje braka?

Potrebni dokumenti za sklapanja braka su:

 • izvadak iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • uvjerenje o slobodnom bračnom stanju,
 • uvjerenje o prebivalištu mladenaca i svjedoka,
 • osobna iskaznica na uvid mladenaca i svjedoka.

Koji su dokumenti potrebni za upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih?

Potrebni dokumenti za upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih su:

 • potvrda o smrti,
 • obavijest o prebivalištu,
 • uvjerenje o državljanstvu.

Ured za društvene djelatnosti

Koja se djeca upisuju u prvi razred osnovnoškolskog obrazovanja?

U prvi razred obveznog osnovnoškolskog obrazovanja upisuju se djeca koja do 31. kolovoza tekuće godine imaju navršenih šest godina života.

Tko može ostvariti pravo na raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz područja sporta iz proračuna Grada Ljubuškog?

Nositelji kulturnih aktivnosti (udruge iz područja kulture, muzeji, kulturno umjetnička društva, mjesne zajednice koje održavaju kulturne manifestacije, pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti iz područja kulture, fizičke osobe koje se bave djelatnostima iz područja kulture) mogu aplicirati na Javni poziv ako imaju sjedište/prebivalište na području grada Ljubuškog i imaju ostvarene značajne rezultate u području kulture. Mogu aplicirati nositelji kulturnih aktivnosti koji nemaju sjedište/prebivalište na području grada Ljubuškog, ukoliko je projekt od značaja za grad Ljubuški.

Tko može ostvariti pravo na raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz područja kulture iz proračuna Grada Ljubuškog?

Nositelji športskih aktivnosti (športski klubovi, udruženja iz područja športa, športski savezi, športski klubovi invalidnih osoba, mjesne zajednice koje održavaju športske manifestacije, športaši pojedinci koji sudjeluju na međunarodnim natjecanjima) mogu aplicirati na Javni poziv ako imaju sjedište/prebivalište na području grada Ljubuškog i imaju ostvarene značajne rezultat u području športa. Mogu aplicirati nositelji športskih aktivnosti koji nemaju sjedište/prebivalište na području grada Ljubuškog, ukoliko je projekt od značaja za grad Ljubuški.

Niste pronašli odgovor? Postavite pitanje!

Kabinet Gradonačelnika

VIŠE INFORMACIJA

Služba za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za civilnu-protupožarnu zastitu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za gospodarstvo i poljoprivredu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

VIŠE INFORMACIJA

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za riznicu, računovodstvo i financije

VIŠE INFORMACIJA

Služba za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog

VIŠE INFORMACIJA

Skip to content