Mjesne zajednice

Osnivanje, nadležnost, tijela, izbori i Predsjednik mjesne zajednice

Na području Grada osnivaju se mjesne zajednice kao obvezan oblik mjesne samouprave putem kojih građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga i lokalnim poslovima koji izravno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.

Mjesne zajednice su dužne uvažavati interese Grada u cjelini.

Mjesnu zajednicu osniva Gradsko vijeće Odlukom.

Mjesna zajednica se osniva za jedno naseljeno mjesto, više međusobno povezanih manje naseljenih mjesta, ili za veći dio naselja, koji u odnosu na ostale dijelove naselja čini prostornu i urbanu cjelinu.

Mjesno područje je teritorijalno određeni dio mjesne zajednice koji čini dio naselja ili jedno naselje ili više međusobno povezanih naselja gdje građani mogu ostvarivati svoje zajedničke interese i potrebe, a čini gospodarsku i društvenu cjelinu.
Inicijativu, za osnivanje mjesne zajednice mogu pokrenuti građani s prebivalištem na području gdje se predlaže osnivanje nove mjesne zajednice i udruge građana s područja naseljenog mjesta za čije se područje predlaže osnivanje nove mjesne zajednice, Gradonačelnik i Gradsko vijeće putem svojih vijećnika.

Ako građani ili udruge građana podnose inicijativu, svojim potpisom mora ga podržati najmanje 10% birača upisanih u Središnji popis birača s područja za koje se  predlaže osnivanje mjesne zajednice.

Osim podataka o podnositelju inicijative za osnivanje mjesne zajednice, prijedlog sadrži:

–  naziv i sjedište mjesne zajednice,
–  područje naseljenog mjesta za koje se traži osnivanje mjesne zajednice i
– obrazložen razlog podnošenja prijedloga odnosno inicijative.

Inicijativa za osnivanje mjesne zajednice podnesena od građana ili udruge građana razmatra se na zborovima građana na kojima građani i njihove organizacije i udruge imaju prebivalište, odnosno sjedište, a ista je prihvaćena ako se za nju izjasni većina birača upisanih u Središnji popis birača naselja za čije se područje predlaže osnivanje mjesne zajednice.

Odluka o prihvaćanju inicijative, dostavlja se Gradskom vijeću.

Gradsko vijeće će u roku od 60 dana, zauzeti stav o odluci o prihvaćanju inicijative, za osnivanje mjesne zajednice.

Ako Gradsko vijeće prihvati inicijativu, zadužit će mjerodavnu Gradsku službu da pripremi prijedlog odluke o osnivanju mjesne zajednice i nacrt Statuta mjesne zajednice.

Odluka o osnivanju mjesne zajednice sadrži: naziv, sjedište, područje mjesne zajednice, mjesno područje odnosno drugi dijelovi mjesne zajednice i druga pitanja u svezi ostvarivanja mjesne samouprave.

Izdvajanje dijela mjesne zajednice i spajenje dijela mjesne zajednice s drugom mjesnom zajednicom, odnosno spajanje mjesnih zajednica vrši se na način i po postupku utvrđenom za osnivanje mjesne zajednice.

Mjesna zajednica ima svojstvo pravne osobe.

Mjesna zajednica se upisuje u registar mjesnih zajednica koji vodi mjerodavna Gradska služba.

Rješenje o upisu u Registar mjesnih zajednica donosi Gradonačelnik, a postupak registracije i način vođenja registra utvrđuje se Odlukom Gradskog vijeća.

Odluka o osnivanju mjesne zajednice i rješenje o upisu u Registar mjesnih zajednica objavljuje se u Službenom glasniku Grada Ljubuškog.

Mjesna zajednica ima statut.

Statutom mjesne zajednice sukladno Zakonu, Statutu Grada i Odluci o osnivanju utvrđuju se: poslovi i ustrojstvo mjesne zajednice, tijela mjesne zajednice i postupak izbora, način njihova rada i odlučivanja, javnost rada i informiranja, suradnja s tijelima Grada, institucijama i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice.

Građani u mjesnoj zajednici kroz tijela mjesne zajednice odlučuju o poslovima značajnim za život i rad na području mjesne zajednice utvrđene Zakonom, Statutom Grada, Odlukom o osnivanju, i Statutom mjesne zajednice, a naročito:

  1. a) pokreću i sudjeluju u javnoj raspravi kod pripreme i donošenja urbanističkih planova na području mjesne zajednice,
  2. b) pokreću inicijative, daju mišljenja i sudjeluju u izgradnji komunalnih objekata, objekata u gradskoj uporabi,
  3. c) pokreću i sudjeluju u raspravama o inicijativama i aktivnostima za razvoj gospodarstva i društvenih djelatnosti,
  4. d) brinu o zaštiti osoba kojima je potrebna pomoć i u tu svrhu surađuju sa stručnim tijelima u području socijalne zaštite,
  5. e) staraju se o razvoju kulture i športa i stvaraju uvijete za dostupnost ustanova i objekata kulture i športa građanima posebno mladima,
  6. f) stvaraju uvijete i poduzimaju mjere za odlučivanje i zaštitu prirodnih i radom ostvarenih vrijednosti čovjekove sredine te
  7. g) drugim poslovima utvrđenim statutom i aktima mjesnih zajednica vodeći računa o vrsti i obimu potreba, raspoloživim sredstvima, kao i interesima građana u cjelini.

Gradsko vijeće može posebnom odlukom, uz osiguravanje financijskih sredstava, prenijeti na mjesnu zajednicu izvršavanje određenih poslova iz svoje mjerodavnosti, a koji su od značaja za mjesnu zajednicu.

Tijela mjesne zajednice su:

  1. Vijeće mjesne zajednice
    2. Predsjednik Vijeća mjesne zajednice – predsjednik mjesne zajednice

Tijela mjesne zajednice imaju ovlasti i odgovornosti utvrđene Zakonom, Statutom Grada, Odlukom o osnivanju i Statutom mjesne zajednice.

Tijela mjesne zajednice mogu davati inicijative o pitanjima iz mjerodavnosti mjesne zajednice, Grada i institucija koje vrše javne ovlasti.

Tijela mjesne zajednice odlučuju o poslovima koji se financiraju iz sredstava koja se izravno prikupljaju od građana mjesne zajednice.

Vijeće mjesne zajednice

Vijeće mjesne je tijelo odlučivanja i konzultiranja o pitanjima od izravnog interesa za građane mjesne zajednice.

Vijeće mjesne zajednice bit će obvezatno konzultirano o pitanjima o kojima Gradsko vijeće odlučuje dvotrećinskom većinoim, u postupku donošenja planova lokalne samouprave, kao i o drugim pitanjima o kojima je zatražena konzultacija Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od zbora građana mjesne zajednice o prijedlogu propisa ili drugog općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada. Konzultiranje se vrši u fazi priprema i  u postupaku donošenja odluka.

Vijeće mjesne zajednice biraju građani s područja mjesne zajednice koji imaju opće biračko pravo neposredno tajnim glasovanjem na način i postupkom utvrđenim u odlukama Gradskog vijeća.

Odlukom Gradskog vijeća utvrđuje se mjesto i vrijeme održavanja izbora, tijela za provođenje izbora, sredstava za provođenje izbora, način utvrđivanja i proglašenja rezultata izbora kao i druga pitanja u svezi s izbornim procesom. Prijedlog kandidata za članove Vijeća mjesne zajednice mogu podnijeti: građani pojedinačno ili u skupini, političke stranke i udruge građana koje djeluju na području mjesne zajednice. Broj članova Vijeća mjesne zajednice ne može biti manji od 7 niti veći od 21 člana što se utvrđuje Odlukom Gradskog vijeća, Statutom mjesne zajednice, a određuje se ovisno o veličini, razvijenosti, broju stanovnika svakog naselja ili dijela naselja na području mjesne zajednice, s tim da svako mjesno područje (ili više manjih područja) u Vijeću mjesne zajednice mora biti zastupljeno s najmanje jednim članom, što se utvrđuje Statutom mjesne zajednice.

Izbori za članove Vijeća mjesne zajednice održavaju se u pravilu istovremeno u svim mjesnim zajednicama, sukladno odlukama nadležnih tijela. Mandat članova vijeća mjesne zajednice traje četiri godine. Vijeće mjesnih zajednica ima od 7 do 21 člana ovisno o broju stanovnika upisanih u popis birača mjesne zajednice. Vijeće mjesne zajednice ima: – 7 članova Vijeća mjesne zajednice koja ima do 500 stanovnika,

– 9 članova Vijeća mjesne zajednice koja ima do 1 500 stanovnika,

– 15 članova Vijeća mjesne zajednice koja ima do 3 000 stanovnika,

– 21 član Vijeća mjesne zajednice koja ima više od 3 000 stanovnika.       

Članu Vijeća mjesne zajednice prestaje mandat:
–  istekom vremena na koje je biran,
–  smrću,
–  preseljenjem na područje druge mjesne zajednice,
– upućivanjem na izdržavanje kazne zatvora dulje od 3 mjeseca,

– ako je pravosnažnom sudskom presudom lišen poslovne sposobnosti,

– ostavkom, smjenjivanjem i u drugim slučajevima određenim Zakonom i drugim propisom.

Ako članu Vijeća mjesne zajednice mandat prestane prije vremena na koje je biran, nadležno tijelo za potvrdu mandata će svojom odlukom dodijeliti mandat drugom kandidatu prema proceduri utvrđenoj za dodjelu mandata.

Vijeće mjesne zajednice:
–  priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja Statut mjesne zajednice,
–  donosi Poslovnik o radu sukladno Zakonu, Statutu Grada i Statutu mjesne zajednice,

–  donosi financijski plan i završni račun,
–  donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritete u njihovoj realizaciji,

–  bira Predsjednika Vijeća mjesne zajednice,

–  saziva mjesne zborove građana,

–  donosi program rada i izvješće o radu,

–  surađuje s drugim mjesnim zajednicama, a naročito susjednim,

–  obrazuje svoja radna tijela,

–  obavlja i druge poslove utvrđene Statutom mjesne zajednice.

Vijeće mjesnih zajednica obavlja i druge poslove koje mu iz samoupravnog djelokruga lokalne samouprave prenese Gradsko vijeće. Za svoj rad Vijeće mjesne zajednice odgovara Gradskom vijeću i u tom cilju obavezno mu podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Predsjednik Vijeća mjesne zajednice može imati pravo na naknadu koju utvrđuje Gradsko vijeće svojom Odlukom.

Vijeće mjesnih zajednica, sukladno Statutu Grada i mjesne zajednice može sazvati zborove građana, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od mjesnog značaja. Zbor građana saziva se za dio područja mjesne zajednice koji čini određenu cjelinu (naselje, dio naselja, stambeni blok i sl.), a što se određuje Statutom mjesne zajednice. Zbor građana vodi predsjednik Vijeća mjesne zajednice ili osoba određena Statutom mjesne zajednice. Način rada i odlučivanja Vijeća mjesne zajednice utvrđuje se Statutom mjesne zajednice i drugim aktima. 
Predsjednik mjesne zajednice

Vijeće mjesne zajednice iz svog sastava bira većinom glasova svih članova predsjednika Vijeća mjesne zajednice po proceduri utvrđenoj Statutom mjesne zajednice. Predsjednik vijeća mjesne zajednice je ujedno po položaju Predsjednik mjesne zajednice.

Predsjednik Vijeća mjesne zajednice predstavlja i zastupa mjesnu zajednicu, saziva sjednice Vijeća mjesne zajednice i predsjedava istima, izvršava program rada, financijski plan, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom mjesne zajednice.
Predsjednik Vijeća mjesne zajednice:

– predstavlja i zastupa mjesnu zajednicu i Vijeće mjesne zajednice,

– saziva sjednice Vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama Vijeća i potpisuje akte Vijeća,

– provodi i osigurava provođenje odluka Vijeća i podnosi izvješća o provođenju odluka Vijeća,

– surađuje s tijelima i službama Gradske uprave,

– sudjluje u provođenju mjera civilne zaštite sukladno aktivnostima tijela i službi Grada,

– informira građane o pitanjima važnim za mjesnu zajednicu,

– obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vijeće.

Predsjednik Vijeća mjesne zajednice odgovara za svoj rad Vijeću mjesne zajednice, te Gradonačelniku za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada koji su preneseni mjesnoj zajednici.

Predsjednik mjesne zajednice može biti opozvan po postupku i na način utvrđen Statutom mjesne zajednice.

Sredstva za rad mjesnih zajednica, odnosno sredstva za obavljanje poslova koji su iz samoupravnoga djelokruga jedinice lokalne samoupravepreneseni ili povjereni mjesnim zajednicama osiguravaju se u proračunu Grada.

Sustav financiranja mjesnih zajednica mora biti dovoljno raznolik i evolutan kako bi mogao slijediti koliko je praktički moguće, promjene stvarnih troškova vršenja poslova iz ovlasti mjesne zajednice. Mjesna zajednica može osigurati prihode za obavljanje svojih poslova i iz:

– sredstava samodoprinosa,

– sredstva za usluge koje svojim aktivnostima ostvari,

– sredstva od pomoći, poklona pravnih i fizičkih osoba

– i druga sredstva.

Gradsko vijeće će posebnom odlukom utvrditi kriterije i ukupnu visinu sredstava u proračunu Grada za rad i funkcioniranje mjesnih zajednica, kao i kriterije za podjelu tih sredstava na mjesne zajednice, te način i uvjete korištenja tih sredstava. Stručne, administrativne i financijsko-računovodstvene poslove za potrebe tijela mjesnih zajednica vrše mjerodavne službe Grada.

Nadzor nad radom tijela mjesne zajednice vrši Gradsko vijeće putem mjerodavne Gradske službe.

 

                    Izvor: Statut Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 6, od 15. srpnja 2019.)

Kontakt informacije

Mjesna zajednica Predsjednik Adresa predsjednika Mobitel E-mail Poveznica
Bijača – Zvirići Ante Ćuže Bijača 25 063 411 400 a.cuze@hotmail.com
Cerno Igor Vučić Cerno 53 063 324 664 hugo1d.o.o@gmail.com
Crnopod Andrija Mucić Crnopod 16 063 372 214 andrijamucic26@gmail.com
Crveni Grm Gojko Nižić Crveni Grm 37 063 060 448 mzcgrm@gmail.com Facebook
Dole – Greda Mijo Rašić Dole 12 063 408 281 Facebook
Grab Toni Kraljević Grab 209 063 443 238 toni.rlj@gmail.com
Grabovnik Krešimir Mišetić Grabovnik 106 063 321 902 sandootunj@gmail.com Web
Grljevići Mario Kordić Grljevići 22 063 823 580 mariokordic13@gmail.com
Hardomilje Frano Rupčić Hardomilje 100 063 363 383 frano.rupcic@hteronet.ba
Hrašljani Jure Kozina Hrašljani 42 063 833 383 mzhrasljani@gmail.com Facebook
Humac David Grbavac fra Rude Mikulića 38 063 423 499 davidgrbavac@hotmail.com Web
Klobuk Goran Šimunović Klobuk Kapelmala 329 063 290 223 goran.simunovic@euroherc.ba Facebook
Lipno Ante Raspudić Lipno 86 063 540 708 ante.raspudic1@skole.hr
Lisice Ivica Kraljević Lisice bb 063 102 880
Ljubuški I Dragan Alpeza Prof. Milana Čuljka 16 063 325 194 dragan.alpeza11@gmail.com
Ljubuški II Milan Mikulić S. S. Kranjčevića 4 063 400 160 ljubuski.milan@gmail.com
Ljubuški III Ante Markić Vitinska 10 063 320 606 markicante@net.hr
Miletina Željko Dragičević Miletina 75 063 321 620 mzmiletina@gmail.com
Mostarska Vrata Miljenko Petrilj Mostarska Vrata 124 063 325 264 ivanpetrilj@gmail.com
Orahovlje Jerko Šarić Orahovlje 3 063 416 481 Facebook
Otok Stjepan Pavičić Otok 100 063 321 232 stipe.pavicic@unitrade.ba
Pregrađe Slavko Dugandžić Sv. Ivana Pavla II 96 063 647 334 markodugandzic44@gmail.com
Proboj Drago Ereš D. Proboj 72 063 325 066
Prolog Gojko Herceg Prolog 56 063 463 992 gojko.herceg27@gmail.com
Radišići Ante Šimović D. Radišići bb 063 429 495 vriostica@hotmail.com radisici.ba
Stubica  Ivan Pehar Stubica 77 063 522 675 ivan94pehar@gmail.com
Studenci Jure Petković Studenci 285 063 498 019 jure.petkovic89@gmail.com Facebook
Šipovača – Kašče Rade Bebek Šipovača 84 063 426 306 rade.bebek@icloud.com Web
Teskera Željko Zelić Teskera 50 063 320 712 mz.teskera@net.hr
Vašarovići Mirko Puljić Vašarovići 203 063 171 871 igorvukojevic79@gmail.com
Veljaci Tomislav Pavlović Veljaci 262 063 409 590 ttomislav.pavlovic@gmail.com
Vitina Stojan Boras Vitina 385 063 325 060 kristijanboras3@gmail.com
Vojnići Ivica Ćutuk Vojnići bb 063 785 605 ivica.cutuk@gmail.com

Postavi pitanje

Skip to content