Služba za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog

Služba za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog

Željko Perić,
pomoćnik Gradonačelnika

Telefon: +387 39 835 547

E-mail: zeljko.peric@ljubuski.ba

Djelokrug rada Službe

Služba za stambeno-komunalne poslove obavlja poslove upravnog rješavanja, normativno-pravne, stručno-operativne, studijsko-analitičke, informacijsko-dokumentacijski  i administrativno-tehničke poslove iz nadležnosti Službe, a koji se odnose na:

 • provođenje utvrđene politike, izvršavanje i praćenje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti stambeno-komunalnih poslova,
 • vođenje prvostupanjskog upravnog postupka iz oblasti stambeno-komunalnih poslova,
 • izradu nacrta i prijedloga propisa i drugih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, davanje mišljenja prijedloga i sugestija kod izrade propisa i drugih akata, koje donosi drugo nadležno tijelo,
 • izradu analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala za Gradsko vijeće i Gradonačelnika,
 • prikupljanje i vršenje statističke obrade podataka,
 • uspostavljanje, vođenje i ažuriranje propisanih evidencija i registara iz djelokruga rada Službe,
 • izradu strateškog plana razvoja, projekata, elaborata, informacija, analiza, izvještaja i drugih stručnih i analitičkih materijala iz djelokruga rada Službe,
 • vođenje evidencije o stambenom fondu, statusu stanova i statusu korisnika istih,
 • pružanje asistencije upraviteljima stambenih zgrada u oblasti provođenja Zakona o upraviteljima i održavanju zajedničkih dijelova zgrade,
 • pripremanje dokumentacije potrebne za obnovu i sanaciju stambenog fonda te objekata u vlasništvu Grada,
 • praćenje realizacije projekata izgradnje i obnove objekata komunalne i cestovne infrastrukture,
 • praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti komunalnih djelatnosti, individualne i zajedničke komunalne potrošnje, uređenja gradskog građevinskog zemljišta i korištenja javnih površina,
 • praćenje izvršavanja stručnih poslova iz oblasti izgradnje, korištenja, održavanja, zaštite i rekonstrukcije lokalnih i nerazvrstanih cesta i osnova sigurnosti prometa na cestama, koji su zakonom dati u nadležnost Grada,
 • vršenje stručnog nadzora nad radom pravnih subjekata kojima Grad povjeri vršenje određenih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti Službe,
 • vršenje i drugih poslova sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz nadležnosti Službe.

Najčešća pitanja i odgovori

Što je komunalna naknada i tko ju plaća?

Komunalna naknada je prihod proračuna Grada Ljubuškog, te pripada namjenskoj naknadi koju plaćaju fizičke i pravne osobe sa područja grada. Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti:

 1. održavanje javnih površina,
 2. održavanje lokalnih i nerazvrstanih cesta,
 3. održavanje javne rasvjeta,
 4. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
 5. odvodnja atmosferskih voda (održavanje sustava oborinske odvodnje),
 6. održavanje groblja,
 7. ostale značajne komunalne djelatnosti.

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

 1. stambenog prostora,
 2. poslovnog prostora,
 3. garažnog prostora,
 4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
 5. neizgrađenog građevnog zemljišta,
 6. objekte i uređaje tipa trafostanice, bazne stanice mobilne telefonije, odašiljače, linijske objekte, solarne fotonaponske elektrane i slično.

Objasniti postupak davanja javnih površina na privremeno korištenje? Tko ih čisti i održava?

Javne površine se na određeno vremensko razdoblje dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama sa područja grada Ljubuškog, sukladno pojedinačnom pismenom zahtjevu koji se podnosi ovoj Službi, te se za isto zauzimanje naplaćuje propisana naknada koja je prihod Grada.

Grad Ljubuški ovlašćuje Javno poduzeće Parkovi d.o.o. Ljubuški za čišćenje i održavanje javnih zelenih površina.

Objasniti postupak realizacije određenih radova na ruralnim područjima, odnosno okolnim selima?

Svaki mještanin određenog naseljenog mjesta ima pravo pismenim ili usmenim putem obratiti se Vijeću Mjesne zajednice, te iznijeti svoje zahtjeve i problematiku, o čemu se članovi Vijeća međusobno usuglašavaju. Nakon što se utvrdi potreba za realizacijom traženog, predsjednik Vijeća mjesne zajednice uputiti će pismeni zahtjev/zamolbu Gradonačelniku, koji u slučaju pozitivnog odgovora, isti prosljeđuje nadležnoj Službi za stambeno-komunalne poslove.

Ovlaštene osobe Službe uz prethodni dogovor sa predsjednikom Vijeća Mjesne zajednice izaći će na predmetnu lokaciju, utvrditi stvarno stanje na terenu, način sanacije/realizacije traženih radova, o istome sačiniti službenu zabilješku kao i troškovnik. Po završetku istoga, a uz prethodno odobrenje Gradonačelnika, Služba će pismenim putem na daljnje postupanje proslijediti zahtjev sa potrebnom dokumentacijom Javnom poduzeću ”Parkovi” d.o.o. Ljubuški.  Javno poduzeće ”Parkovi” d.o.o. Ljubuški će sukladno svojim ovlastima i pravilima struke uz nadzor ovlaštene osobe izvršiti traženo, te će o istome obavijestiti i koordinirati sa predstavnicima nadležne gradske službe. Po završetku, izvršiti će slikovne prikaze i dostaviti Službi podatke (izvješće) i račune o izvršenim aktivnostima na predmetnoj lokaciji.

Niste pronašli odgovor? Postavite pitanje!

Kabinet Gradonačelnika

VIŠE INFORMACIJA

Služba za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za civilnu-protupožarnu zastitu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za gospodarstvo i poljoprivredu

VIŠE INFORMACIJA

Služba za inspekcijske poslove – Inspektorat

VIŠE INFORMACIJA

Služba za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove

VIŠE INFORMACIJA

Služba za riznicu, računovodstvo i financije

VIŠE INFORMACIJA

Služba za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog

VIŠE INFORMACIJA

Skip to content