Na temelju članka 46. stavak (3) Statuta Grada Ljubuškog (''Službeni glasnik Grada Ljubuškog'', broj: 6/19), a u skladu sa člankom 15. Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine FBiH'', broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15,...