Zaključak o stavljanju nacrta Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2022. godinu na javnu raspravu

Datum objave: 10.12.2021.

Na temelju članka 131. Statuta Grada Ljubuškog ( “Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 6/19), Gradsko vijeće Ljubuški  na XI. sjednici održanoj 10.12. 2021. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o stavljanju nacrta Odluke o Proračunu grada Ljubuškog za 2022. godinu na javnu raspravu

I.
Predloženi nacrt Odluke o Proračunu grada Ljubuškog za 2022. godinu će biti objavljen na službenoj web-stranici Grada Ljubuškog za čiju objavu se zadužuje Služba za riznicu, računovodstvo i financije grada Ljubuškog najkasnije odmah po završetku sjednice Gradskog vijeća.
Sudionici javne rasprave pisane materijale nacrta Odluke o Proračunu grada Ljubuškog za 2022. godinu moći će preuzeti u prostorijama Službe za riznicu, računovodstvo i financije grada Ljubuškog, svakim radnim danom do završetka javne rasprave.

II.
Za nositelja aktivnosti u svezi organiziranja i vođenja javne rasprave zadužuje se Služba za riznicu, računovodstvo i financije grada Ljubuškog.

III.
U javnoj raspravi sudjeluju uz predlagača nacrta odluke o Proračunu i svi zainteresirani građani grada Ljubuškog, napose oni na koje se predloženi nacrt Proračuna za 2022. godinu direktno odnosi (predstavnici javnih poduzeća i ustanova, mjesnih zajednica, udruga građana i nevladinih organizacija).

IV.
Rok za provođenje javne rasprave u smislu organizacije i priprema započinje usvajanjem ovog Zaključka.
Javna rasprava traje od 10. prosinca do 20. prosinca 2021. godine. U navedenom roku zainteresirani mogu svoje sugestije, primjedbe i prijedloge dostaviti Službi za riznicu, računovodstvo i financije grada Ljubuškog putem prijemnog ureda ili na e-mail: proracun@ljubuski.ba.

V.
Nositelj aktivnosti na organiziranju i vođenju javne rasprave će prikupiti i obraditi mišljenja, prijedloge te će sastaviti izvješće o provedenoj raspravi i navedeno izvješće dostaviti Gradonačelniku na razmatranje i prihvaćanje. Gradonačelnik će razmatrati primjedbe i prijedloge te opravdane nastojati ugraditi u prijedlog Proračuna grada Ljubuškog za 2022. godinu, uz napomenu da Proračun treba biti donesen do kraja kalendarske godine tako da stupi na snagu i da se može primijeniti od 1. siječnja 2022. godine.

Tijelo ovlašteno za provedbu javne rasprave se obvezuje da šira javnost putem tiskanih materijala, dokumenata na službenoj web-stranici, medija i ostalog bude upoznata s predloženim inicijativama i zaključcima javne rasprave.

VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku grada Ljubuškog“.

GRADSKO VIJEĆE LJUBUŠKI

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Broj: 01-02-3094/21
Ljubuški, 10.12.2021. godine

Skip to content