Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuškog usmenim javnim nadmetanjem

Datum objave: 10.02.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNO HERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK
Broj: 02-31-342/22
Ljubuški, 09.02.2022. godine

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova („Službene novine Federacije BiH“ br. 17/14), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški („Službeni glasnik općine Ljubuški“ br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Gradskog vijeća Grada Ljubuški br. 01-02-40/22 od 04.02.2022. godine, Gradonačelnik r a s p i s u j e

J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški
usmenim javnim nadmetanjem

I. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški, pobliže označenih:

Redni br.        K.O. Novi

k.č. br.

Stari

k.č. br.

Pov./m2 Početna cijena KM Jamčevina
1. Bijača 1/18 44/551 1199 5.995,00 1.000,00
2. Bijača 1/19 44/552 1499 7.495,00 1.000,00
3. Bijača 1/21 44/553 2489 7.467,00 1.000,00
4. Bijača 1/22 44/554 2502 7.506,00 1.000,00
5. Hardomilje 2656/13 110/1453 388 2.328,00 1.000,00
6. Lisice 678/5 288/209 1120 5.600,00 1.000,00
7. Lisice 678/6 288/210 1120 5.600,00 1.000,00
8. Lisice 678/7 288/211 1120 5.040,00 1.000,00
9. Lisice 678/8 288/212 1110 4.995,00 1.000,00
10. Lisice 678/9 288/213 1310 5.895,00 1.000,00
11. Lisice 678/10 288/214 1060 4.770,00 1.000,00
12. Lisice 678/12 288/216 947 4.735,00 1.000,00
13. Prolog 3453/9 537/63 477 1.669,50 1.000,00
14. Zvirići 1152/8 10/503 864 3.456,00 1.000,00
15. Zvirići 1152/9 10/504 1060 3.710,00 1.000,00
16. Zvirići 1152/10 10/505 1065 4.260,00 1.000,00
17. Crveni Grm 2084/16 47/345 1200 4.200,00 1.000,00
18. Crveni Grm 1905/19 47/379 1303 6.515,00 1.000,00
19. Vojnići Dole 239/40 / 1679 6.716,00 1.000,00
20. Vojnići Dole 2149/22 / 854 2.562,00 1.000,00
21. Hrašljani 468/41 / 866 25.980,00 2.598,00
22. Hrašljani 468/65 / 65 1.072,50 1.000,00
23. Hrašljani 468/121 / 1176 21.168,00 2.116,80
24. Hrašljani 468/123 / 1176 21.168,00 2.116,80
25. Cerno 1372/5 / 7195 86.340,00 8.634,00
26. Hrašljani 612/15 / 900 15.300,00 1.530,00
27. Hrašljani 612/21 / 660 11.220,00 1.122,00
28. Hrašljani 951/12 / 733 14.660,00 1.466,00
29. Hrašljani 11/41 / 1153 13.836,00 1.383,60
30. Hrašljani 11/42 / 1233 14.796,00 1.479,60
31. Cerno 8/58 / 961 2.883,00 1.000,00
32. Cerno 8/59 / 711 2.133,00 1.000,00
33. Cerno 8/60 / 718 2.154,00 1.000,00
34. Cerno 8/61 / 929 2.787,00 1.000,00
35. Cerno 8/62 / 1000 3.000,00 1.000,00
36. Cerno 8/63 / 871 2.613,00 1.000,00
37. Cerno 1372/9 / 6276 75.312,00 7.531,20
38. Klobuk 1981/1 / 610 2.440,00 1.000,00

II. Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe.
Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM.
Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Grada Ljubuški otvoren kod Raiffeisen bank br. 1610000171630162 sa naznakom „Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č. br. _____ “, vrsta prihoda: 722 431, općina 059 (na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena jamčevina).

III. Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti sljedeće:

za fizičke osobe:
• dokaz o položenoj jamčevini za parcelu za koju se natječe, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji;
• ovjereni preslik osobne iskaznice;
• broj tekućeg računa (potvrda banke).

za pravne osobe:
• dokaz o položenoj jamčevini za parcelu za koju se natječe, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji;
• aktuelni izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija, ne stariji od 6. mj.);
• broj tekućeg računa (potvrda banke).

IV. Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.
Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.
Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od utvrđene početne cijene.

V. Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.
Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VI. Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave.
Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac. Kupac se obvezuje da u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, dostavi primjerak istog u katastar radi provedbe u katastarskoj evidenciji.
Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VII. Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški (soba br. 3) i to u:

– četvrtak, 03.03.2022. godine od 08.30 sati za nekretnine od red. br. 1-12
– petak, 04.03.2022. godine od 08.30 sati za nekretnine od red. br. 13-25
– ponedjeljak, 07.03.2022. godine od 08.30 sati za nekretnine od red. br. 26-38
VIII. Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški.
Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje, imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški, Trg dr. Franje Tuđmana br. 1, svakim radnim danom od 07.30 do 15.30. sati.

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

Skip to content