XXXV. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 04.06.2024.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
Broj:01- 05- 21-3/24
Ljubuški, 03. 06. 2024.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XXXV. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 07. 06.2024. godine (petak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i red:
1.Usvajanje zapisnika s XXXIV. sjednice Gradskog vijeća,
2. Informacija o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu Crvenog križa Ljubuški,
3. Informacija o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu SSŠ Ruđera Boškovića
Ljubuški,
4. Informacija o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu Gimnazije Ljubuški,
5. Izvješće o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu OŠ Marka Marulića Ljubuški,
6. Izvješće o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu OŠ Tina Ujevića Vitina.
7. Izvješće o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu OŠ I B Mažuranić Humac,
8. Izvješće o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu Glazbene škole Ljubuški,
9. Izvješće o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu Centra za socijalni rad Ljubuški,
10. Izvješće o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu Edukacijsko-rehabilitacijskog
centra za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju Grada Ljubuškog,
11. Izvješće o radu za 2023. godinu i Program rada za 2024. godinu JU „Kulturno-športski centar“
Ljubuški,
12. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
13. Prijedlog Zaključka o usvajanju Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Ljubuškog za
2023. godinu,
14. Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih vlasničkih prava i obveza nad društvom
Radiotelevizija Herceg-Bosne d.o.o. Mostar,
15. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva Javnog dobra u općoj uporabi:
a) dijela puta na k.č. 1511 K.O. Hrašljani,
b) dijela puta na k.č. 1510 K.O. Hrašljani,
16. Prijedlog Odluke o grobljima,
17. Prijedlog Odluke o naknadi kod dodjele grobnog mjesta na korištenje, godišnje grobne naknade i
naknade za korištenje mrtvačnice,
18. Prijedlog Odluke o uknjižbi stalnih sredstava vodovodnog i kanalizacijskog sustava,
19. Prijedlog Odluke o dodjeli financijske potpore polaznicima prvih razreda Osnovne škole s
prebivalište na području Grada Ljubuškog za školsku 2024./2025.,¸
20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za kupovinu nekretnina u K.O. Ljubuški,
21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na blizinu gradnje objekta granici parcele na udaljenosti
manjoj od tri metra, označene kao:
a) k.č. br. 3593/1 i 3593/11 obje u K.O. Ljubuški,
b) k.č. br. 534/1 u K.O. Mostarska Vrata-Gradska,
22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usuglašavanju pravnog statusa Javne
ustanove Centra za socijalni rad Ljubuški,
23. Prijedlog Rješenja o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o osnivanju podružnice Javne
ustanove Centra za socijalni rad Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content