XXXI. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 19.12.2023.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
Broj:01- 05- 4-10/23
Ljubuški, 18.12.2023.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XXXI. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 22.12. 2023. godine (petak) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i  red:
1.Usvajanje zapisnika s XXX. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo)
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Grada Ljubuškog za razdoblje 2024.-
2028. godine,
4. Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Ljubuškog za 2024. godinu (materijali uz XXX. sj.
Gradskog vijeća),
5. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Ljubuškog za 2024. godinu,
6. Prijedlog Godišnji Plan i Program redovnog održavanja i zaštite javnih i nerazvrstanih cesta na
području Grada Ljubuškog za 2024. godinu,
7. Prijedlog Plana prihoda i Program radova komunalnog gospodarstva za komunalne djelatnosti,
8. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava komunalne naknade,
9. Prijedlog Odluke o organizaciji taxi prijevoza za 2024. godine na području Grada Ljubuškog,
10. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva Javnog dobra u Općoj uporabi – puta na k.č. 295. K.O.
Lisice,
11. Prijedlog Zaključka o prodaji stanova na k.č. 336/4 K.O. Vitina,
12. Prijedlog Odluke o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade na području Grada
Ljubuškog za 2023. godinu,
13. Prijedlog Rješenja o:
a. razrješenju članova Nadzornog odbora JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,
b. konačnom imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški,
c. razrješenju članova Upravnog vijeća JU „Kulturno športski centar“ Ljubuški,
d. konačnom imenovanju članova Upravnog vijeća JU „Kulturno športski centar“ Ljubuški,
e. razrješenju privremenog člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Ljubuški,
f. konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Ljubuški,
g. razrješenju privremenog člana Nadzornog odbora JP Radio Ljubuški d.o.o.,
h. konačnom imenovanju člana Nadzornog odbora JP Radio Ljubuški d.o.o.,
14. Prijedlog Odluke o preuzimanju imovine Osnovne glazbene škole Ljubuški,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice (zgrada PU Ljubuški).

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content