XIX. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Datum objave: 28.11.2022.

Bosna i H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
Broj:01- 05-3-6/22
Ljubuški, 24.11.2022.godine

Na temelju članka 18. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški (“Sl. glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj 4/08 i 08/19), sazivam

XIX. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI

za 30.11.2022.godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati i predlažem sljedeći:

D n e v n i red:
1. Usvajanje zapisnika sa XVIII. sjednice Gradskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2022.
godinu,
4. Prijedlog Zaključka o stavljanju nacrta Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu na
javnu raspravu,
5. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi;
a) dijela nekretnine označene kao k.č. broj: 3337, površine 148,00 m2, upisane u Posjedovni list
broj: 105 u K.O. Prolog,
b) nekretnine označene kao k.č. broj: 2426, površine 554,00 m2, upisane u Posjedovni list broj:
205 u K.O. Vojnići-Dole
6. Prijedlog Zaključka o dodjeli na korištenje poslovne prostorije,

Sjednica će se održati u prostorijama Kulturnog centra Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Skip to content