Odluka o poništenju postupka javne nabave

Datum objave: 22.06.2022.

Na temelju članka 69. stavak (2) točka e) Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Općini Ljubuški (”Službeni glasnik Općine Ljubuški”, broj: 3/17), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02/1-05-1619-1/22 od 31. svibnja 2022. godine, u postupku javne nabave ”Prva faza radova – Kulturni centar, Gornji Grad Ljubuški”, objavljenog dana 31. svibnja 2022. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-1-3-23-3-13/22, Gradonačelnik je d o n i o

Odluku o poništenju postupka javne nabave

Skip to content