Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 16.11.2023.

Na temelju članka 64. stavak (1) točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14 i 59/22), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Gradu Ljubuškom (”Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški”, broj: 3/17 i 6/20), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02/ 1-05-2631-1/23 od 05. listopada 2023. godine, u postupku javne nabave ”Izrada Elaborata postojećeg stanja i potreba za vodom hidromelioracijskog sustava Grada Ljubuški” objavljenog dana 12. listopada 2023. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-2-41-3-17/23 evidencijski broj: 02/1-05-2631/23, Gradonačelnik je d o n i o

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Skip to content