Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 27.06.2022.

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Gradu Ljubuškom (”Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški”, broj: 3/17 i 6/20), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02-05-1411-1/21 od 01. lipnja 2022. godine, u postupku javne nabave ”Nabava usluge nadzora nad radovima sanacije i asfaltiranja lokalnih cesta i gradskih ulica” objavljenog dana 01. lipnja 2022. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti: 158-7-2-24-3-14/22, evidencijski broj: 02-05-1411/22, Gradonačelnik je d o n i o

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Skip to content