Konačna lista kandidata koji ostvaruju pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2022. godinu

Datum objave: 13.04.2023.

Na temelju članka 7. stavak (5) Odluke o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade na području Grada Ljubuškog za 2022. godinu (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 7/22), a u vezi sa Javnim pozivom za subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2022. godinu, broj: 02-05-55/23 od 05. siječnja 2023. godine, Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v lj u je

K O N A Č N A L I S T A
kandidata koji ostvaruju pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2022. godinu

Skip to content