Konačna lista kandidata koji ostvaruju pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području Grada Ljubuškog za 2021. godinu

Datum objave: 25.02.2022.

B o s n a i H e r c e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK

Broj: 02/1-05-9-28/22
Ljubuški, 25. veljače 2022. godine

Na temelju članka 9. stavak (5) Odluke o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade na području Grada Ljubuškog za 2021. godinu (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 10/21), a u vezi sa Javnim pozivom za subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2021. godinu, broj: 02/1-05-9/22 od 03. siječnja 2022. godine, Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v lj u je

K O N A Č N A L I S T A
kandidata koji ostvaruju pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2021. godinu

Sljedeći kandidati ostvaruju pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2021. godinu:

Red.br. Ime i prezime podnositelja prijave Iznos subvencije
1. Dragan Kozina 4.000,00 KM
2. Danijel Čolak 4.000,00 KM
3. Pero Grbavac 4.000,00 KM
4. Josip Boras 4.000,00 KM
5. Katarina Zelić 4.000,00 KM
6. Anita Alilović 4.000,00 KM
7. Ante Roso 4.000,00 KM
8. Petra Terkeš 4.000,00 KM
9. Marta Vukšić 4.000,00 KM
10. Toni Boras 4.000,00 KM
11. Lucija Miškić 4.000,00 KM
12. Stojan Nuić 4.000,00 KM
13. Mislav Boras 4.000,00 KM
14. Drago Zadro 4.000,00 KM
15. David Zelić 4.000,00 KM
16. Viktorija Bebić 4.000,00 KM
17. Kristijan Boras 4.000,00 KM
18. Vladislav Paradžik 4.000,00 KM
19. Toni Dugandžić 4.000,00 KM
20. Tino Prusina 4.000,00 KM
21. Bruno Rašić 4.000,00 KM
22. Ljubo Herceg 4.000,00 KM
23. Gordana Perić 4.000,00 KM
24. Dalibor Boto 4.000,00 KM
25. Franjo Dragičević 4.000,00 KM
26. Maja Rašić 4.000,00 KM

Podnositelji prijave koji se ne nalaze na listi, sukladno pregledanoj dokumentaciji ili stanju utvrđenom prilikom obilaska terena, ne ostvaruju pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2021. godinu, o čemu su i pisano obaviješteni.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete, Gradonačelnik će zaključiti ugovore o subvencioniranju kojima će se regulirati međusobna prava i obveze.

Ukoliko se nakon potpisivanja ugovora utvrdi da je korisnik ostvario pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine na temelju dostavljene neistinite dokumentacije, dobivena sredstva je dužan vratiti na žiro račun Grada Ljubuškog u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva za povrat sredstava.

Gradonačelnik
Vedran Markotić, v.r.

Skip to content