Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih potpora za uzgajivače goveda s područja grada Ljubuškog

Datum objave: 15.11.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
G R A D LJ U B U Š K I
GRADONAČELNIK

Broj: 02/1-05-2255/22
Ljubuški, 14. studenoga 2022. godine

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 6/19) i članka 4. Odluke o uvjetima, iznosu i postupku dodjele novčanih potpora za uzgajivače goveda na području grada Ljubuškog (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 5/22), Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih potpora za uzgajivače goveda na području grada Ljubuškog

I. PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo na novčanu potporu ostvaruju uzgajivači goveda na području grada Ljubuškog koji su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao fizičke osobe (osim obrta) najkasnije do 31. 12. 2021. godine, a posjeduju najmanje jedno odraslo grlo za koje posjeduju stočnu putovnicu.

II. UVJETI ZA DODJELU NOVAČNE POTPORE
Podnositelj zahtjeva treba ispunjavati sljedeće uvjete:
a) prebivalište na području grada Ljubuškog,
b) upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG) i Registar klijenata (RK) do 31.12.2021. godine kao fizička osoba (osim obrta),
c) posjedovati najmanje jedno odraslo grlo (starosti najmanje 18 mjeseci),
d) posjedovati stočnu putovnicu za svako prijavljeno grlo.

III. IZVOR SREDSTAVA
Ukupan iznos sredstava koji se dodjeljuje putem javnog poziva u svrhu novčane potpore za uzgajivače goveda je 13.000,00 KM (slovima: trinaest tisuća konvertibilnih maraka).

IV. VISINA NOVČANE POTPORE
Iznos novčane potpore će se određivati po broju grla, a ovisno o broju zaprimljenih zahtjeva koje ispunjavaju uvjete poziva, s tim da iznos potpore ne može prijeći 100,00 KM po grlu.

V. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Zahtjevi se dostavljaju u pismenom obliku i trebaju obvezno sadržavati:
a) ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva,
b) potvrdu o prebivalištu podnositelja zahtjeva,
c) potvrdu o upisu poljoprivrednog gospodarstva u Registar poljoprivrednih gospodarstava (iz koje je vidljiv datum upisa u RPG),
d) preslike stočnih putovnica za svako prijavljeno grlo.

VI. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Obrazac Zahtjeva može se preuzeti na službenoj stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba. i na protokolu Gradske uprave Ljubuški.
Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu:

GRAD LJUBUŠKI
Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele novčanih potpora za uzgajivače goveda
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88 320 Ljubuški
sa naznakom: ”ZA JAVNI POZIV – DODJELA NOVČANIH POTPORA ZA UZGAJIVAČE GOVEDA” i ”NE OTVARAJ”.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

VII. POSTUPAK IZBORA KORISNIKA
Postupak pregleda i ocjene zaprimljenih zahtjeva izvršit će Povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik. Povjerenstvo će po izvršenom pregledu i ocjeni zaprimljenih zahtjeva podnijeti Gradonačelniku prijedlog liste korisnika potpore sačinjen na temelju uvjeta iz Odluke i ovog Javnog poziva.
Odluka o dodjeli sredstava koju donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva objavit će se na Oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Ljubuškog.

VIII. NAPOMENE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Službe za gospodarstvo i poljoprivredu Gradske uprave Ljubuški (zgrada Gradske vijećnice) ili na broj telefona 039/ 835-556 svakim radnim danom u vremenskom razdoblju od 07:30 do 15:30 sati.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

Skip to content