Javni poziv za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Grada Ljubuškog

Datum objave: 27.03.2024.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHECEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK
Broj: 02/2-05-559-6/23
Ljubuški, 27. ožujka 2024. godine

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog (“Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 6/19) i članka 5. Odluke o osnivanju Savjetodavnog odbora građana Grada Ljubuškog, broj: 02-05-559-20-6/2023 (“Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 2/24), Gradonačelnik Grada Ljubuškog, o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Grada Ljubuškog

I PREDMET POZIVA

Predmet Javnog poziva je izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Grada Ljubuškog.

II PRIJEDLOG KANDIDATA

Kandidate za članove Savjetodavnog odbora građana mogu predložiti:
– Organizacije civilnog društva,
– Javna poduzeća,
– Javne institucije,
– Privatni poslovni subjekti koji se nalaze na području Grada Ljubuškog,
– Profesionalne udruge (udruge poslodavaca, privredne komore, i sl.),
– Udruge i fondacije koje u skladu sa svojim statutom provode aktivnosti usmjerene na žene, mlade i/ili marginalizirane kategorije,
– Građani-aktivisti svih starosnih skupina.

III KRITERIJI ZA ODABIR

(1) Kandidati za članove Savjetodavnog odbora građana biraju se na temelju sljedećih kriterija:
(2) Savjetodavni odbor građana se sastoji od 8 (osam) članova, uključujući predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg. Zainteresirane lokalne organizacije mogu predložiti kandidate koji će ispuniti polovinu raspoloživih mjesta u Savjetodavnom odboru građana, dok će preostalu polovinu raspoloživih mjesta ispuniti građani koji predstavljaju lokalnu zajednicu bez organizacijske pripadnosti.
(3) Broj članova Savjetodavnog odbora građana može varirati u zavisnosti od broja lokalnih zajednica, spremnosti pojedinca i predstavnika lokalnih organizacija da sudjeluju.
(4) Članovi Savjetodavnog odbora građana moraju biti punoljetne osobe, moraju imati prebivalište na području Grada Ljubuškog, i moraju biti neutralni – da nisu državni službenici na bilo kojem nivou vlasti, da nisu zaposleni u lokalnoj upravi i da nisu članovi tijela političke stranke.
(5) Kriteriji za izbor članova Savjetodavnog odbora građana iz stavka 1 su:
– Motivacija da postanu članovi Savjetodavnog odbora građana,
– Prethodno iskustvo u inicijativama /projektima u lokalnoj zajednici,
– Čvrsta opredijeljenost da po potrebi izdvoje najmanje 10 sati mjesečno za volonterski rad tijekom 24-mjesečnog mandata,
– Želja da doprinesu pozitivnim promjenama u zajednici,
– Drugi relevantni kriteriji.

IV DJELOKRUG RADA

Djelokrug rada Savjetodavnog odbora građana obuhvaća sljedeća područja:
– Pružanje savjeta i podrške JLS u angažmanu građana u procesima lokalne uprave i identifikaciji novih prilika za sudjelovanje građana. U suradnji s nadležnim predstavnicima JLS, Savjetodavni odbor građana će organizirati prilike za građane da na izravan ili neizravan način sudjeluje u definiranju, planiranju i realizaciji potreba i prioriteta u područjima koje se smatraju izuzetno značajnim za zajednicu, kao što su pružanje usluga, priprema proračuna, prostorno planiranje, prevencija korupcije, i sl.
– Sudjelovanje u nadzoru i praćenju provedbe ključnih funkcija JLS (kao što su izvršenje proračuna, provedba lokalnih strategija i akcijskih planova, i sl.)
– Zagovaranje provedbe projekata i inicijativa koje su građani identificirali kao prioritetne. Pri tome, Savjetodavni odbor građana će podržati napore organizacija civilnog društva i ostalih lokalnih partnera da povećaju proračunsku pismenost, pitanje zagovaranja i sl.
– Pružanje pomoći JLS da povećaju svijest i unaprijede načine informiranja građana o njihovom radu, kako bi osigurali da informacije budu usmjerene i dostupne svim građanima, uključujući žene, mlade i marginalizirane grupe.
Pored ovih ključnih područja djelovanja, Savjetodavni odbor građana, može poduzimati i ostale aktivnosti u dogovoru sa nadležnim predstavnicima JLS. Mandat Savjetodavnog odbora građana će biti utvrđen opisom specifičnih aktivnosti, koji će biti izrađen u tijeku uspostavljanja Savjetodavnog odbora građana.

V PODNOŠENJE PRIJAVE

Obrazac za podnošenje prijava kandidata za članstvo u Savjetodavni odbor građana koje predlažu zainteresirane lokalne organizacije (01) kao i Obrazac za podnošenje prijave za članstvo u Savjetodavni odbor građana od strane građana (02) koji predstavljaju lokalnu zajednicu bez organizacijske pripadnosti, nalaze se u privitku ovog Javnog poziva i mogu se preuzeti sa web stranice Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba u rubrici “Natječaji i pozivi“.
Prijave kandidata za članstvo u Savjetodavnom odboru građana potrebno je u pisanom obliku dostaviti na protokol Gradske uprave Ljubuški ili poštom na adresu GRAD LJUBUŠKI, s naznakom: „Prijava za Savjetodavni odbor građana Grada Ljubuškog“ i „NE OTVARAJ“, najkasnije do 19. 04. 2024. godine.
Uz prijavni obrazac potrebno je dostaviti kratko motivacijsko pismo, životopis i dokaz o mjestu prebivališta (CIPS).
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

VI PROCEDURA ODABIRA KANDIDATA

(1) Kabinet gradonačelnika će na temelju pristiglih prijava izvršiti provjeru ispunjavanja uvjeta i kriterija od strane prijavljenih kandidata i u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za podnošenje prijava imenovati Povjerenstvo za izbor kandidata koje će sačiniti izvješće o provjeri te utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uvjete i kriterije Javnog poziva.
(2) Kandidati s najvišim ocjenama ulaze u uži izbor i bit će pozvani na razgovor. Ako bude prijavljeno 4 (četiri) ili manje kandidata bez obzira predstavljaju li organizacije ili građane, u tom će slučaju svi kandidati biti intervjuirani. Prilikom konačnog izbora, u mjeri u kojoj je to moguće, Povjerenstvo za izbor će voditi računa o zastupljenosti svih starosnih skupina, jednakopravnosti spolova, vještinama i obrazovanjem prijavljenih kandidata.
(3) Izvješće o izboru kandidata za članstvo se objavljuje na web stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba u rubrici “Natječaji i pozivi“ kao i na oglasnoj ploči Gradske uprave.
(4) Gradonačelnik će, nakon objave popisa prihvatljivih kandidatura, u roku od 7 (sedam) dana od objave Izvješća donijeti Rješenje o imenovanju članova savjetodavnog odbora građana.
(5) U postupku imenovanja članova Savjetodavnog odbora građana, vodit će se računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti oba spola.

VII OSTALE INFORMACIJE

Javni poziv je istovremeno objavljen na web stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba u rubrici “Natječaji i pozivi“ kao i na oglasnoj ploči Gradske uprave, a obavijest o objavljenom Javnom pozivu i njegovom sadržaju će se distribuirati putem mjesnih zajednica, lokalnih medija, lokalnih organizacija civilnog društva i poslovnih subjekata.

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

GRADONAČELNIK,
Vedran Markotić

Skip to content