Javni poziv za dodjelu proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture za 2022. godinu

Datum objave: 07.02.2022.

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 6/19) i članka 4. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture za 2022 godinu („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“ broj: 1/22), Gradonačelnik r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za dodjelu proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za
projekte iz područja kulture za 2022. godinu

I. PREDMET POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja kulture za 2022. godinu.

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Nositelji kulturnih aktivnosti (udruge iz područja kulture, muzeji, kulturno umjetnička društva, mjesne zajednice koje održavaju kulturne manifestacije, pravne osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti iz područja kulture, fizičke osobe koje se bave djelatnostima iz područja kulture) mogu aplicirati na Javni poziv ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
a) imaju sjedište/prebivalište na području grada Ljubuškog,
b) imaju ostvarene značajne rezultate u području kulture.

Kao izuzetak iz stavka (1) točka a) ove točke, na Javni poziv mogu aplicirati nositelji kulturnih aktivnosti koji nemaju sjedište/prebivalište na području grada Ljubuškog, ukoliko je projekt od značaja za grad Ljubuški.

III. PROJEKTI

Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nositelji kulturnih aktivnosti iz točke II ovoga Javnoga poziva čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na:
a) zaštitu i očuvanje kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa,
b) knjižničnu djelatnost,
c) izdavačku djelatnost,
d) glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost,
e) likovnu djelatnost,
f) dramsku djelatnost,
g) filmsku i kinematografsku djelatnost,
h) muzejsko-galerijsku djelatnost,
i) tradicionalne umjetničke obrte,
j) uspostavljenje suradnje i razmjene u području kulture.

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Svi aplikanti za dodjelu sredstava u vezi s aktivnostima iz točke III ovoga Javnoga poziva obvezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a) popunjen Obrazac za aplikaciju,
b) rješenje o registraciji / potvrda o prebivalištu,
c) uvjerenje o poreznoj registraciji,
d) ovjerenu presliku osobne iskaznice ovlaštene osobe,
e) potvrdu banke o broju transakcijskog računa aplikanta.

V. PODNOŠENJE PRIJAVE

Obrazac za aplikaciju se može preuzeti na službenoj stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu:
GRAD LJUBUŠKI
Povjerenstvo za odabir projekata iz područja kulture za dodjelu proračunskih sredstava grada Ljubuškog
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški
s naznakom: ”ZA JAVNI POZIV – DODJELA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE IZ PODRUČJA KULTURE” i ”NE OTVARAJ”.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

VI. OSTALE INFORMACIJE

Aplikanti koji su u 2021. godini ostvarili pravo na dodjelu proračunskih sredstava grada Ljubuškog, a nisu dostavili opisno i financijsko izviješće o utrošenim sredstvima, nemaju pravo na dodjelu sredstava u 2022. godini.
Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji.
Aplikant se može natjecati s neograničenim brojem projekata, te može biti podržano više njegovih projekata.
Ocjenu pristiglih prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz područja kulture izvršit će Povjerenstvo za odabir projekata iz područja kulture za dodjelu proračunskih sredstava grada Ljubuškog koje imenuje Gradonačelnik.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Odluka o dodjeli sredstava koju donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva objavit će se na službenoj stranici Grada Ljubuškog.
Sa aplikantima odabranim na temelju Javnog poziva zaključit će se ugovori kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
Maksimalan iznos sredstava koji će se dodijeliti po ovom Javnom pozivu, a sukladno sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Ljubuškog za 2022. godinu iznosi 91.000,00 KM.
Napomena: Sve dodatne informacije u vezi sa prijavom na Javni poziv mogu se dobiti pozivom na broj: 039/835-545.

Broj: 02/1-05- 413/22
Ljubuški, 7.veljače, 2022. godine

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

 

Skip to content