Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora studentima viših godina Grada Ljubuškog za akademsku 2023./2024. godinu

Datum objave: 20.11.2023.

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 6/19) i članka 4. stavak (1) Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora studentima viših godina Grada Ljubuškog za akademsku 2023./2024. godinu („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 7/23), Gradonačelnik Grada Ljubuškog raspisuje

J A V N I P O Z I V
za dodjelu jednokratnih financijskih potpora studentima viših godina Grada Ljubuškog za akademsku 2023./2024. godinu

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratnih financijskih potpora studentima viših godina Grada Ljubuškog za akademsku 2023./2024. godinu u iznosu od 500,00 KM (slovima: petstotina konvertibilnih maraka).

II UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU FINANCIJSKU POTPORU
Kako bi ostvarili pravo na jednokratnu financijsku potporu, studenti su dužni kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:
a. da imaju prebivalište na području grada Ljubuškog,
b. da su studenti državnog sveučilišta,
c. da imaju status redovitog studenta,
d. da nisu studenti prve godine preddiplomskog ili integriranog studija,
e. da nisu ponavljali niti jednu godinu studija, nisu parcijalno upisali nijednu godinu studija, te tijekom studija nisu ostvarivali pravo na mirovanje obveza tijekom studija (osim u slučaju bolesti)
f. da nisu u statusu apsolventa diplomskog ili integriranog studija,
g. da nisu stariji od 26 godina.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz prijavu na Javni poziv, studenti trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju:
a) uredno popunjen Prijavni obrazac (Prijavni obrazac preuzmite OVDJE),
b) ovjerena preslika CIPS-ove osobne iskaznice,
c) potvrda o prebivalištu,
d) potvrda s fakulteta koja sadrži naziv studija, smjer ili odsjek, s naznakom da je redovit student i da nije ponavljao niti jednu godinu studija
(Napomena: Prihvaća se samo potvrda izdana od strane visokoškolske ustanove s potpisom i pečatom – original ili ovjerena kopija. Elektronski zapisi i elektronske potvrde sa studomata se neće uzeti u razmatranje).
e) ukoliko je student diplomskog studija, potreban je dokaz o prvom upisu preddiplomskog studija (u potvrdi visokoškolske ustanove navedena godina upisa prve godine studija, preslika prve stranice indeksa iz koje je vidljiva prva godina upisa ili drugi relevantan dokaz).

IV OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 039/835-545.
Dokumentacija iz poglavlja III Javnog poziva dostavlja se osobno u Gradskoj upravi u uredu broj 25 ili preporučeno putem pošte na adresu:
Grad Ljubuški
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški
s naznakom ”ZA JAVNI POZIV – DODJELA FINANCIJSKIH POTPORA STUDENTIMA”

Javni poziv ostaje otvoren 20 (dvadeset) dana od dana objave na službenoj web stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Popis studenata koji ostvare pravo na jednokratnu financijsku potporu bit će objavljen na oglasnoj ploči Gradske uprave te na službenoj web stranici Grada Ljubuškog.

Broj: 02-05-3070/23
Ljubuški, 20.11.2023.

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

Skip to content