Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023. godinu

Datum objave: 12.09.2022.

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 6/19) i članka 4. stavak 1. Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023. godinu („Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 4/22), Gradonačelnik Grada Ljubuškog raspisuje

J A V N I P O Z I V
za dodjelu jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog za akademsku 2022./2023. godinu

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva je dodjela jednokratnih financijskih potpora za akademsku 2022./2023. godinu (u daljnjem tekstu: Potpora) brucošima, odnosno studentima koji prvi put upisuju prvu godinu studija državnih sveučilišta s područja Grada Ljubuškog u iznosu od 500,00 KM (slovima: pet stotina konvertibilnih maraka).

II UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTPORU
Kako bi ostvarili pravo na Potporu, studenti su dužni kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:
a) imati prebivalište na području Grada Ljubuškog,
b) prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog ili integriranog studija državnog sveučilišta,
c) imati status redovitog studenta.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz prijavu na Javni poziv, studenti trebaju priložiti originale ili ovjerene preslike sljedeće dokumentacije:
– popunjen Prijavni obrazac (Prijavni obrazac preuzmite OVDJE),
– preslika CIPS-ove osobne iskaznice,
– potvrda o prebivalištu,
– potvrda fakulteta da je student upisao prvi put prvu godinu preddiplomskog ili integriranog studija državnog sveučilišta, koja sadrži naziv studija, smjer ili odsjek, s naznakom da ima status redovitog studenta,
– preslika Svjedodžbe o završnom ispitu (maturi) iz srednje škole.

IV OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: 039/835-545.
Dokumentacija iz točke III ovog Poziva dostavlja se osobno ili preporučeno putem pošte na adresu:
Grad Ljubuški
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški
s naznakom ”ZA JAVNI POZIV – DODJELA FINANCIJSKIH POTPORA BRUCOŠIMA” i ”NE OTVARAJ”.

Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Popis studenata koji ostvare pravo na financijsku potporu bit će objavljen na oglasnoj ploči Gradske uprave te na službenoj web stranici Grada Ljubuškog.

Broj: 02/1-05-2301/22
Ljubuški, 12. rujna 2022. godine

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

Skip to content