Javni poziv za dodjelu grantova za projekte MZ i NVO

Datum objave: 21.07.2021.

Centar za građansku suradnju 

raspisuje:

Javni poziv za dodjelu grantova za provedbu projekata /inicijativa mjesnih zajednica i lokalnih organizacija civilnog društva – udruženja /udruge/ nevladine organizacije

Centar za građansku suradnju Livno (CGS) i Udruženje građanki „Grahovo“ iz Bosanskog Grahova implementiraju aktivnost „Snaga lokalnog – Zajedno za lokalni razvoj„ i pozivaju zainteresirane mjesne zajednice i lokalne organizacije civilnog društva (udruge/udruženja, NVO) na području općina Bosansko Grahovo, Drvar, Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Grude, Ljubuški, Posušje i Široki Brijeg da podnesu aplikaciju za dodjelu grantova za provedbu projekata bitnih za stanovnike lokalnih zajednica. Aktivnost podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru projekta Snaga lokalnog.

 

1.  Dodjela bespovratnih sredstava (grantovi) za projekte i inicijative važne za stanovnike MZ-a / korisnike NVO-a, ciljevi i svrha

Dodjela grantova ima za cilj:

– podržati lokalno vođeni razvoj udruživanjem i jačanjem lokalnih aktera, uključujući i stanovnike zajednice, na rješavanju konkretnih potreba i problema zajednice koristeći vlastite snage i resurse, i

– poboljšati standard življenja lokalnog stanovništva pružanjem podrške i konkretne pomoći aktivnim lokalnim dionicima (MZ i NVO) koji ulože vrijeme i trud u izradu projekta uz angažiranje građana, ostalih relevantnih dionika (općinske uprave, lokalne tvrtke, dijaspora gdje je to moguće …) i lokalnih izvora financiranja.

Podrška i konkretna pomoć će biti pružena za najmanje 8 aktivnih mjesnih zajednica i lokalnih nevladinih organizacija koje ulože vrijeme i trud na izradi projekta i okupe druge lokalne aktere koji će doprinijeti financiranju i provedbi projekta, kao i uspostavljenu suradnju s općinama radi sufinanciranja. Potreba za doprinosima građana (u malim iznosima koji neće opteretiti kućanstva ili doprinosu u naturi), općina (u sufinanciranju projekata zajednice) i lokalnih poduzeća, strategija je koja promiče osjećaj odgovornosti i vlasništva u zajednici, podržavat će bolju komunikaciju i suradnju te partnerstvo između građana i drugih lokalnih dionika.

 

2.  Prioritetne oblasti programa grantova

CGS će dodijeliti grantove za rješavanje prioritetnih potreba i problema lokalnog stanovništva i podizanja svijesti u sljedećim oblastima:

• obrazovne, kulturne i sportske potrebe – dostupne svim građanima, a posebno mladim, kultura i umjetnički rad, bavljenje sportom i rekreacijom, kulturno-umjetnička društva, društva za tjelesni odgoj, sport i rekreaciju i klubove mladih;

• ekoloških potreba i zaštita prirodne i kulturne baštine – očuvanje i zaštita prirodnih i radom stvorenih vrijednosti čovjekove sredine na području mjesne zajednice;

• ekonomski razvoj – pokretanje inicijativa i aktivnosti za razvoj svih oblika gospodarstva i poduzetništva na području mjesne zajednice;

• zdravstvene potrebe – zdravstvena zaštita stanovništva, zdravstveno prosvjećivanje stanovništva, preventivne mjere i druge akcije radi zaštite stanovništva;

• socijalne potrebe – briga o zaštiti osoba kojima je potrebna pomoć, suradnja sa stručnim organima u organizacijama socijalne zaštite;

• drugih potreba utvrđenih raspoloživim sredstvima kao i interesima građana i zajednice u cjelini poput: ne-konstrukcijskih i kozmetičkih radova na javnim objektima bitnim za funkcioniranje zajednice, MZ ili NVO, uključujući bojanje, podne obloge, zidne obloge, zamjenu prozora koja ne uključuje promjenu veličine otvora prozora, zamjenu vodovoda (vodovodnih cijevi) ili vodova koji ne utječu na strukturne elemente i ne opterećuju zidove ili uređaje (npr. police, znakove, rasvjetu itd.);

• podržati istraživačke aktivnosti, produkciju medija i druge aktivnosti organizacija civilnog društva s ciljem pokretanja inicijativa za zagovaranje institucionalnih rješenja koja daju odgovore na potrebe i pitanja građana.

 

2.1.  Sljedeće vrste projekata, aktivnosti i troškova nisu prihvatljivi za primanje podrške:

• Projekti koji se isključivo ili primarno tiču investicija u infrastrukturu i/ili renoviranje (ceste, elektrane, zgrade, mostovi, postrojenja za pročišćavanje vode i vertikalne strukture);

• Projekti koji se isključivo ili primarno tiču nabavke vozila;

• Projekti koji se isključivo ili primarno tiču individualnih sponzorstava za sudjelovanje u radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima;

• Projekti koji se isključivo ili primarno tiču individualnih sponzorstava za programe obuke;

• Projekti koji se isključivo ili primarno tiču „jednokratnih“ konferencija i sličnih događaja;

• Projekti koji se isključivo ili primarno tiču akademskih istraživanja i/ili studija izvodljivosti;

• Projekti vezani za političke stranke ili političke/stranačke prirode;

• Projekti koji spadaju pod opće aktivnosti nadležne državne institucije ili djelovanja državne uprave, uključujući i upravu na lokalnom nivou;

• Kreditiranje trećih lica;

• Dugovanja ili troškovi servisiranja duga (kamate);

• Pričuve za gubitke ili moguće buduće obveze;

• Stavke koje se već financiraju kroz neki drugi program.

 

3.  Iznos grantova i doprinos drugih lokalnih aktera

Grantovi će biti odobreni uz aktivnog uključivanja ostalih lokalnih aktera u provedbu aktivnosti obuhvaćenih odobrenim projektima (općina/grad, MZ, NVO, lokalna poduzeća, stanovnici). To znači da korisnici grantova moraju osigurati odgovarajuću financijsku (33%) podršku i pomoć u naturi (rad, strojevi, logistička podrška, potrebna materijalna sredstva itd.). Maksimalni iznos granta po jednom podržanom projektu iznosit će do 4.200 USD.

Točan iznos svakog pojedinačnog granta biti će određen na osnovu predloženog budžeta, uzimajući u obzir principe ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. U skladu s tim, Komisija/Povjerenstvo za odabir projekata može predložiti smanjenje i modifikacije budžeta (uslijed čega se ukupni budžet predloženog projekta ne može povećati).

Ukupna sredstva izdvojena za ovu aktivnost iznose 33.600 USD.

 

4.  Uvjeti za dodjelu grantova mjesnim zajednicama i udrugama/udruženjima/NVO:

1. Da je mjesna zajednica / NVO registrirana najmanje 6 mjeseci (priložiti Rješenje o registraciji);

2. Da je mjesna zajednica / NVO aktivna (profil/osobna karta, indikator: broj i vrsta projekata realiziranih u posljednje tri godine);

3. Da MZ / NVO u suradnji sa općinskom upravom (i /ili drugim lokalnim dionicima) osigura financijsku podršku u iznosu od 33% od iznosa granta kao i podršku u naturi ostalih lokalnih aktera (javna/privatna poduzeća, stanovnici, dijaspora …).

 

Prednost će imati:

– MZ / NVO sa većim brojem stanovnika / korisnika,

– MZ sa nižim standardom življenja (bez razvijene infrastrukture),

– MZ / NVO koje brinu o ranjivim grupama stanovnika (invalidima, osobama s posebnim potrebama, starijim i nemoćnim stanovnicima, samohranim majkama),

– MZ / NVO sa većim brojem žena i mladih u svom radu i procesu donošenja odluka,

– MZ / NVO članice Mreža za lokalni razvoj (potpisan Memorandum o suradnji i sudjelovanje u prethodnim aktivnostima);

 

4.1 Kriteriji za procjenu prijava

– Predloženi projekt omogućava uzajamnu dosljednost. Odnos između svrhe, rezultata i predloženih aktivnosti je jasan.

– Problem je precizno opisan. Cilj projekta je jasno postavljen i u skladu je sa ciljevima projekta (opći cilj i specifični cilj 3).

– Prijedlog projekta jasno opisuje predložene aktivnosti građanskih konsultacija na lokalnom nivou.

– Budžet je u skladu sa predloženim aktivnostima. Predloženi troškovi su realni i poštuju se principi dobrog financijskog upravljanja. Doprinos stanovnika, općine, lokalnih poduzeća (javnih i/ili privatnih) te ostalih lokalnih aktera uključen.

– Aktivnosti su precizno i uspješno postavljene i u skladu su sa vremenskim okvirom (do 3 mjeseca).

– Izvodljivost i održivost (mogućnosti za održavanje i/ili poboljšanje rezultata projekta).

– Organizacija ima evidenciju uspjeha u realizaciji projekata od interesa lokalnog stanovništva

– Organizacija je aktivna članice Mreže za lokalni razvoj (sudjelovanje u prethodnim aktivnostima: istraživanje, mrežni sastanci, obuka, potpisan Memorandum o suradnji)

 

5.  Kako se kvalificirati za potporu?

Podnositelji zahtjeva moraju ispuniti sljedeće uvjete da bi se kvalificirali za dodjelu bespovratnih sredstava:

i. Odabir projektne ideje uz sudjelovanje stanovnika MZ / korisnika NVO i izrada prijedloga projekta od strane vodstva MZ / NVO;

ii. Prijava predana na vrijeme CGS-u i općini za sufinanciranje;

iii. Prikupljanje novčanih doprinosa od stanovnika zajednice (svako kućanstvo može doprinijeti sa najviše 10-20 KM), od privatnih / javnih poduzeća ili dijaspore, gdje je to moguće;

iv. Stanovnici, privatna/javna poduzeća i/ili dijaspora uključeni u provedbu odobrenog projekta doprinosom u naturi (radom, strojevima, materijalima, logističkom podrškom, zagovaranjem itd.);

v. Odobrenje zahtjeva od strane Komisije/Povjerenstva za projekte lokalnih zajednica sastavljene od pet članova (Komisija/Povjerenstvo za projekte lokalnih zajednica, će pregledati, ocijeniti i odabrati projekte za dodjelu bespovratnih sredstava);

 

6. Postupak za dobivanje podrške:

i. Prijave s prijedlozima pristigle u propisanom vremenu od podnositelja zahtjeva;

ii. Službeni dokument primljen od općine/grada koji potvrđuje njihov doprinos prijedlogu;

iii. Procjena zahtjeva od strane svakog člana Komisije/Povjerenstva;

iv. Zajednička rasprava, usporedba i konačna ocjena svake prijave od strane Komisije/ Povjerenstva;

v. Sastavljanje konačnog popisa rangiranja zahtjeva;

vi. Izbor aplikacija s najvišim rangom sa svakog popisa za podršku.

U slučaju nejasnoća oko podataka sadržanih u prijavi, Komisija/Povjerenstvo može zatražiti dodatne informacije od podnositelja zahtjeva. U tom će slučaju konačna odluka biti odgođena za sljedeći sastanak Komisije.

Komisija za odabir lokalnih projekata pregleda i ocjenjuje dostavljene aplikacije, zatim će sastaviti listu rangiranih projekata, uključujući i rezervnu listu. Lista rangiranih projekata sa sažetcima istih će biti pripremljena i dostavljena USAID-u radi pregleda i  konačnog odobrenja. Konačna lista odabranih projektnih prijedloga će biti objavljena na web stranicama Lokalnog resursnog centra (LRC) i CGS-a.

Postupak dodjele bespovratnih sredstava će biti u skladu sa propisima USAID-a, pored toga što će biti usklađen sa zakonom BiH i postupcima nabave CGS-a.

CGS će osigurati da se dodjela odvija u skladu sa Standardnom odredbom “Suspenzija i zabrana” i Standardnom odredbom “Sprečavanje financiranja terorizma”.

 

7. Objava poziva mjesnim zajednicama i/ili lokalnim NVO za potporu i konkretnu pomoć za projekte i inicijative važne za lokalno stanovništvo

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, 08.07.2021. godine do 22.07.2021. godine.

Povjerenstvo/Komisija za dodjelu grantova će vršiti procjenu i odabir pristiglih aplikacija.

Poziv za konkretnu podršku će biti objavljen na lokalnim radijskim postajama, općinskim web stranicama, web stranicama LRC i CGS, putem lokalnih nevladinih organizacija, drugih članica Mreža i izravno upućen u MZ i NVO, gdje je to moguće.

Aktivnosti odabranih projekata MZ/NVO trebaju biti završene do 30.09.2021. godine.

Aplikacijski obrazac sa budžetom/proračunom i detaljnije informacije o dodjeli grantova dostavljaju se uz ovaj poziv a dostupani su u CGS-u i UG „Grahovo“.

Sva pitanja koja se tiču ovoga poziva za projekte trebaju biti dostavljena na e-mailove: Ivona Mišković cgs-li@tel.net.ba, telefone/faks (034) 202 770 i Danka Zelić danka.zelic@tel.net.bau.g.grahovo@tel.net.ba,  mob. 063 332 294.

Mjesne zajednice i NVO trebaju dostaviti popunjenu aplikacionu formu (jedan tiskani primjerak), te ostale aplikacijom zahtijevane dokumente (Rješenje o registraciji, potvrdu da će općina/grad i/ili drugi akteri sudjelovati u realizaciji projekta) i to poštom u zatvorenoj koverti ili skenirano na gore navedene mailove sa naznakom ili predmetom “Aplikacija za dodjelu grantova za MZ i NVO” na adresu:

Centar za građansku suradnju

G.Jurkića 8a (Livnoputovi)

80101 Livno

Aplikacijski obrazac možete preuzeti OVDJE.

Skip to content