Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

Datum objave: 18.05.2022.

Na temelju članka 2.13 stavak (1) točka 8. Izbornog zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u svezi s člankom 69. Pravilnika o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Gradsko izborno povjerenstvo Ljubuški raspisuje

J A V N I  O G L A S
za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata

I. Objavljuje se Javni oglas za prijavu kandidata za kontrolore izbornih rezultata.

II. Uvjeti za imenovanje:

Opći uvjeti:
1. Prijavljeni kandidat je državljanin Bosne i Hercegovine s pravom glasa.
2. Za kontrolora izbornih rezultata ne može biti imenovana osoba (članak 2.3.Izbornog zakona BiH):
1. koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH;
2. koja je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
3. koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog tijela vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12 stavak (4) Izbornog zakona;
4. koja je kandidat za izbore za bilo koji razinu vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
5. kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorna, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uvjeti:
– da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno IV. ili V. stupanj stručne spreme;
– da ima izborno iskustvo (odnosno rad na poslovima kontrolora izbornih rezultata, rad na poslovima supervizora izbornih rezultata, rad na poslovima unosa izbornih rezultata i rad u biračkom odboru kao predsjednik ili član biračkog odbora).

III. Potrebna dokumentacija:

1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac za prijavu kandidata za kontrolora izbornih rezultata),
2. Potvrda o prebivalištu,
3. Ovjerena kopija sveučilišne diplome/svjedodžbe o završenom školovanju,
4. Rješenje/uvjerenje o izbornom iskustvu.

IV. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je petnaest (15) dana od dana objave javnog oglasa na oglasnoj ploči grada, na internet-stranici grada i sredstvima javnog informiranja.

V. Tijelo za provedbu postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradsko izborno povjerenstvo Ljubuški.

VI. Ostale informacije

Izborno povjerenstvo će nakon završene procedure po javnom oglasu imenovati 2 kontrolora izbornih rezultata na razdoblje od 5 godina. Imenovani kontrolori izbornih rezultata, da bi bili angažirani, dužni su proći obuku, testiranje i certificiranje koju će organizirati i provesti Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine. Izborno povjerenstvo će certificirane kontrolore izbornih rezultata angažirati prilikom provedbe izbora, na poslovima kontrole izbornih rezultata, za koje poslove je predviđena naknada za kontrolora izbornih rezultata. Visinu naknade određuje gradsko izborno povjerenstvo. Obrazac prijave je sastavni dio javnog oglasa.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište gradskog izbornog povjerenstva sa naznakom:
Gradsko izborno povjerenstvo Ljubuški
Adresa: Trg Franje Tuđmana 3. 88320 Ljubuški
„Prijava na javni oglas za kontrolora izbornih rezultata – ne otvarati“.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborno povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

Predsjednik GIP

Stipe Bubalo
Broj: 01/1-05-1527/22
Ljubuški, 17. svibnja 2022. godine

Skip to content