Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Ljubuškog usmenim javnim nadmetanjem

Datum objave: 25.05.2022.

B o s n a i H e r c e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPANDOHERCEGOVAČKA
G R A D L J U B U Š K I
GRADONAČELNIK

Broj: 02-23-1581/22
Ljubuški, 24. svibnja 2022. godine

Na temelju članka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima (”Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 66/13 i 100/13), članka 1. i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općina i gradova (”Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 17/14), članka 8. stavak (1).Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (”Službeni glasnik Općine Ljubuški”,broj: 5/14) i Zaključka Gradskog vijeća Ljubuški broj: 01-02-1501/22 od 16.05.2022.godine, Gradonačelnik Grada Ljubuškog r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Ljubuškog
usmenim javnim nadmetanjem

I Predmet natječaja je prodaja stana na:

– k.č. 3559/3, K.o. Klobuk, na adresi Klobuk 139, stan ukupne površine 24 m², upisan u zemljišnoknjižni uložak broj 3331 K.o Klobuk, sa dijelom 1/1- početna cijena 8.781,00 KM (slovima: osamtisućasedamstoosamdesetjedna konvertibilna marka).

II Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve pravne i fizičke osobe.

III Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s tim da iznos jamčevine ne može biti niži od 1.000,00 KM.
Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Grada Ljubuškog broj: 1610000171630162, sa naznakom ”Jamčevina za kupnju nekretnine”, vrsta prihoda: 722431 (naznačiti nekretninu, površinu i broj zk uloška).

IV Svaki sudionik licitacije dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje javne licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Ljubuškog, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Fizičke osobe trebaju dostaviti preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena preslika).

V Ako na javnoj licitaciji sudjeluje punomoćnik neke osobe isti mora imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.

VI Licitacija se može održati samo ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.
Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.

VII Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.
Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije.Ako u navedenom roku ne plati cijenu smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VIII Sa sudionikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene zaključit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave.
Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac, osim troškova za procjenu tržišne vrijednosti nekretnine.
Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

IX Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje imovinsko – pravne i katastarske poslove Grada Ljubuškog (ured broj 3), dana 08. lipnja 2022. godine sa početkom u 8,30 sati.

X Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Ljubuškog.

XI Sve informacije o nekretnini koja je predmet licitacije, kao i uvid u dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za stambeno – komunalne poslove Grada Ljubuškog, Trg dr. Franje Tuđmana 3 ( zgrada PU Ljubuški, ulaz južni, kat, ured broj 5) svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati.

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

Skip to content