Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih potpora za uzgajivače goveda s područja grada Ljubuškog

Datum objave: 08.01.2024.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK

Broj: 02-05-63/24
Ljubuški, 08.01.2024.godine

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 6/19) i članka 4. Odluke o uvjetima, iznosu i postupku dodjele novčanih potpora za uzgajivače goveda na području grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“ broj: 8/23), Gradonačelnik r a s p i s u j e

J A V N I P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih potpora za uzgajivače goveda sa područja grada Ljubuškog

I. PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo na novčanu potporu ostvaruju uzgajivači goveda sa područja grada Ljubuškog, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao fizičke osobe (osim obrta) najkasnije do 31.12.2022. godine, a posjeduju najmanje jedno odraslo grlo za koje posjeduju stočnu putovnicu.

II. UVJETI ZA DODJELU POTPORA
Podnositelj zahtjeva trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:
1. imati prebivalište na području grada Ljubuškog,
2. biti upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG) i Registar klijenata (RK) do 31.12.2022. godine kao fizička osoba (osim obrta),
3. posjedovati najmanje jedno odraslo grlo (starosti najmanje 18 mjeseci)
4. za svako prijavljeno grlo posjedovati stočnu putovnicu.

III. IZVOR SREDSTAVA
Ukupan iznos sredstava koji se dodjeljuje putem javnog poziva u svrhu potpore za uzgajivače goveda je 13.000,00 KM (slovima: trinaest tisuća konvertibilnih maraka).

IV. VISINA POTPORE
Iznos potpore će se određivati po broju grla, a ovisno o broju zaprimljenih zahtjeva koje ispunjavaju uvjete poziva, s tim da iznos potpore ne može prijeći 100,00 KM po grlu.

V. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Zahtjevi se dostavljaju u pisanoj formi i trebaju obvezno sadržavati:
1. Ispunjen i potpisan obrazac zahtjeva (isti se može preuzeti na web stranici grada Ljubuškog i na protokolu Gradske uprave Ljubuški),
2. Potvrdu o prebivalištu,
3. Potvrdu o upisu poljoprivrednog gospodarstva u Registar poljoprivrednih gospodarstava (iz koje je vidljiv datum upisa u RPG),
4. Preslike stočnih putovnica za svako prijavljeno grlo.

VI. PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Obrazac za aplikaciju se može preuzeti na službenoj stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba. i na Šalter sali Gradske uprave Ljubuški
Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu:GRAD LJUBUŠKI
Povjerenstvo za provođenje postupka dodjele novčanih potpora za uzgajivače goveda
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški
s naznakom: ”ZA JAVNI POZIV – DODJELA NOVČANIH POTPORA ZA UZGAJIVAČE GOVEDA” i ”NE OTVARAJ”.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

VII. PROCEDURA ODABIRA KORISNIKA
Postupak pregleda i ocjene zaprimljenih zahtjeva izvršit će Povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnik. Povjerenstvo će po izvršenom pregledu i ocjeni zaprimljenih zahtjeva podnijeti Gradonačelniku prijedlog liste korisnika potpore, sačinjen na temelju uvjeta iz Odluke i ovog Javnog poziva.
Odluka o dodjeli sredstava koju donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva objavit će se na Oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Ljubuškog.

VIII. NAPOMENE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Službe za gospodarstvo i poljoprivredu Gradske uprave Ljubuški (zgrada Gradske vijećnice), ili na broj telefona 039/ 835-556, od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:30 do 15:30 sati.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi se neće uzeti u razmatranje.

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

Skip to content