Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuškog usmenim javnim nadmetanjem

Datum objave: 08.10.2021.

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije,“ BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH,“ br. 17/14), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Gradskog vijeća Grada Ljubuški broj 01-02-2535/21 od 30.09.2021. godine, Gradonačelnik r a s p i s u j e

J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški
usmenim javnim nadmetanjem

I. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški, pobliže označenih:

Redni broj        K.O. Novi k.č.br.    St. k.č.br. Pov/m2 Početna cijena KM Jamčevina
1. Cerno 1524/4   5490 65.880,00 6.588,00
2. Cerno 1524/5   6350 76.200,00 7.620,00
3. Cerno 1523   373   4.476,00 1.000,00
4. Cerno 1524/48   4259 51.108,00 5.110,80
5. Crveni Grm 1905/19     47/379 1303   6.515,00 1.000,00
 

6.

Vitina Gornja  

2457/2

 

3/1546

 

1287

 

3.861,00

 

1.000,00

 

7.

Vitina Gornja  

2457/3

 

3/1547

 

1544

 

4.632,00

 

1.000,00

8. Zvirići 1152/4    10/485 1050   4.200,00 1.000,00
9. Ljubuški 2205/3   132   7.847,00 1.000,00
10. Hrašljani 612/18   1188 19.008,00 1.900,80

II. Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe koje sukladno važećim propisima mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama u BiH.
Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM.
Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Grada Ljubuški otvoren kod Raiffeisen bank br. 1610000171630162 sa naznakom „Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____,“ vrsta prihoda: 722 431, općina 059 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena jamčevina).

III. Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti sljedeće:
za fizičke osobe :
• dokaz o položenoj jamčevini za parcelu za koju se natječe, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji.
• ovjereni preslik osobne iskaznice
• broj tekućeg računa (potvrda banke)
za pravne osobe:
• dokaz o položenoj jamčevini za parcelu za koju se natječe, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji.
• aktuelni izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).
• broj tekućeg računa (potvrda banke)

IV. Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.
Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.
Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od utvrđene početne cijene.

V. Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.
Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VI. Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave.
Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac. Kupac se obvezuje da u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, dostavi primjerak istog u katastar radi provedbe u katastarskoj evidenciji.
Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VII. Licitacija će se održati u gradskoj upravi (soba br.3. prizemlje) i to u:

– utorak, 26.10.2021. godine od 08.30 sati za nekretnine od red. br. 1-10
VIII. Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Ljubuški.

Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški, Odsjek za imovinsko-pravne i katastarske poslove, Trg dr.Franje Tuđmana br.1., svakim radnim danom od 07.30 do 15.30. sati.

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

Skip to content