JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI CENTAR ZA DJECU, MLADE I ODRASLE OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU GRADA LJUBUŠKOG

Datum objave: 07.10.2021.

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim i vladinim imenovanjima Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj 21/12 i 17/20), a sukladno Odluci o utvrđivanju uvjeta i kriterija, raspisivanju i provedbi javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i člana Upravnog vijeća Javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s poteškoćama u razvoju grada Ljubuškog, Gradsko vijeće Ljubuški, objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA JAVNE USTANOVE EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI CENTAR ZA DJECU, MLADE I ODRASLE OSOBE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU GRADA LJUBUŠKOG

I.
Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i člana Upravnog vijeća javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar za djecu, mlade i odrasle osobe s poteškoćama u razvoju grada Ljubuškog (u daljem tekstu Centar):

II.
U Upravno vijeće Centra imenuju se kandidati na pozicije: predsjednik i član kao predstavnici Osnivača, a ostalog člana biraju roditelji, odnosno staratelji korisnika usluga Centra.

III.

OPIS POZICIJE
Upravno vijeće Centra:
– Donosi Statut Centra uz suglasnost Osnivača
– Donosi druge opće akte utvrđene zakonima i Statutom
– Donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća
– Donosi program rada i razvoja Centra i nadzire njihovo izvršavanje
– Odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu
– Predlaže Osnivaču izmjene i dopune djelatnosti Centra
– Daje prijedloge u pogledu organiziranja Centra, procesa rada i ostvarivanje djelatnosti Centra
– Imenuje i razrješava ravnatelja Centra uz suglasnost Osnivača
– Podnosi Osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju Centra
– Vrši i druge poslove predviđene zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim općim aktima Centra
Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća traje četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog imenovanja sukladno zakonu.

IV.
UVJETI ZA POZICIJE
Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

1) OPĆI UVJETI
a) da je državljanin BiH,
a) da je stariji od 18 godina,
b) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od tri (3) godine prije dana objave upražnjene pozicije,
c) da se na njega ne odnosi članak IX.1 Ustava BiH, (da nije pod optužnicom od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju)
d) da nije na položaju u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Županiji Zapadnohercegovačkoj,
e) da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u FBiH (”Službene novine FBiH”, broj: 70/08).
2) POSEBNI UVJETI
a) da nije osuđivan za kaznena djela za gospodarski prijestup nespojiv s dužnošću u Upravnom vijeću pet godina od pravomoćnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne
b) da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu članka 2. točke 1.2. Zakona o ministarskim vladinim i drugim imenovanjima u ŽZH,
c) da nije dioničar s 50% i više dionica, ravnatelj i član uprave bilo kojeg dioničarskog društva, kao i vlasnik s 50% i više vlasništva, ravnatelj i član uprave bilo kojeg društva s ograničenom odgovornošću,
d) da nije predsjednik ili član Nadzornog ili Upravnog odbora drugog društva s većinskim državnim kapitalom ili institucije,
e) završen najmanje sedmi (VII/1) stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje stečeno po važećim propisima prije uvođenja Bolonjskog sustava studiranja ili završen prvi ciklus (koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova), drugi ili treći ciklus Bolonjskog sustava studiranja na fakultetima društvenog ili humanističkog smjera,
f) najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima u djelatnosti socijalne skrbi, ili iznimno, radno iskustvo u drugoj društvenoj ili srodnoj djelatnosti
g) da nije izabrani dužnosnik, nositelj izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u F BiH (”Službene novine F BiH”, broj: 70/08).

V.
Za kandidate koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, u postupku izbora uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji, koji će se bodovat ocjenama od 1 do 5:
a) rezultati ostvareni u dosadašnjem radu,
b) prilagodljivost timskom radu,
c) komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
d) poznavanje organizacije i djelatnosti javne ustanove.

VI.
U prijavi na Javni oglas kandidat je obvezan navesti poziciju na koju se kandidira, te ista mora sadržavati životopis, adresu i kontakt telefon.
Uz prijavu s kratkim životopisom adresom i kontakt telefonom, kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerena preslika):
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
– uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog MUP-a ( ne starije od 6 mjeseci),
– dokaz o stručnoj spremi,
– dokaz o radnom iskustvu u struci,
– ovjerenu izjavu o ispunjavanju uvjeta iz točke IV stavak (1) Opći uvjeti pod c), d) i e) i stavak (2) Posebni uvjeti pod b), c), d) i g).

Javni oglas će biti objavljen u ”Narodnim novinama Županije Zapadnohercegovačke”, ”Večernjem listu”, oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Ljubuškog.
Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti osobno ili poštom preporučeno na adresu:
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
Trg dr. Franje Tuđmana 1
S naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i člana Upravnog vijeća Centra“

 

Skip to content