Poziv za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2021. godinu

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

Broj:01- 05-3204/21
Ljubuški, 22. prosinca 2021. godine

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuški, na temelju članka 14. Odluke o javnim priznanjima Grada Ljubuškog (“Sl. glasnik općine/grada Ljubuškog, broj 6/07, 1/09, 6/11, 8/17 i 10/19), pokreće postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća prigodom obilježavanja Dana Grada Ljubuškog 2022. godine, i o b j a v l j u j e

P O Z I V
za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu
javnih priznanja Grada Ljubuškog za 2021. godinu

I. Zlatni grb Grada Ljubuškog
Zlatni grb Grada Ljubuškog dodjeljuje se građanima, institucijama, udrugama BiH ili druge države koji svojim znanstvenim radom, političkim ili vjerskim djelovanjem značajno doprinose napretku i ugledu općine Ljubuški i ostvarivanju razvoja demokracije i svekolikom napretku čovječanstva.
Zlatni grb Grada Ljubuškog ne može se dodijeliti osobi s prebivalištem u Ljubuškom kao niti institucijama ili udrugama s područja Grada Ljubuškog.

II. Nagrada Grada Ljubuškog za životno djelo
Nagrada Grada Ljubuškog za životno djelo je javno priznanje koje se dodjeljuje pojedincu za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa, unaprjeđenju gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih djelatnosti od posebnog interesa za Grad Ljubuški.

III. Godišnja nagrada Grada Ljubuškog
Godišnja nagrada Grada Ljubuškog je javno priznanje koje se dodjeljuje fizičkim i pravnim osobama za izuzetna postignuća i doprinos u svim područjima djelatnosti gospodarskog i društvenog života Grada.
Godišnja nagrada dodjeljuje se za iznimna postignuća i doprinos u području:
– gospodarstva,
– znanosti,
– odgoja i obrazovanja,
– zaštite okoliša i ekologije,
– zdravstva i socijalne skrbi,
– kulture,
– tjelesne kulture,
– tehničke kulture,
– drugih društvenih djelatnosti.

Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Ljubuškog mogu podnijeti sve fizičke i pravne osobe u pisanom obliku-podnesku.
Podnesak treba sadržavati podatke o podnositeljima prijedloga, subjektima za koje se prijedlog podnesi s naznakom kategorije Javnog priznanja, te obrazloženje s dokumentacijom kojom se prijedlog potkrepljuje.
Nepotpuni i neblagovremeno podneseni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu:

GRAD LJUBUŠKI
GRADSKO VIJEĆE
POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 LJUBUŠKI

Rok za predlaganje kandidata je petnaest (15) dana od dana objave na web. stranici Grada Ljubuškog, a poziv za predlaganje objavit će se u Večernjem listu i na oglasnoj ploči Gradske uprave.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić

Kategorija: Novosti
Datum objave: 22.12.2021.
Skip to content