Javni poziv za raspoređivanje taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području Grada Ljubuškog za 2022. godinu

Datum objave: 18.02.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
G R A D LJ U B U Š K I
GRADONAČELNIK

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 6/19), a u svezi sa člankom 8. Odluke o organizaciji taksi prijevoza za 2022. godinu na području grada Ljubuškog (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 1/22), na prijedlog Službe za stambeno-komunalne poslove Grada Ljubuškog, Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v lj u j e

JAVNI POZIV
za raspoređivanje taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području grada
Ljubuškog za 2022. godinu

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je raspoređivanje taksi vozila na slobodna taksi stajališta koja se nalaze na području grada Ljubuškog sukladno Planu i rasporedu taksi mjesta na taksi stajalištima za 2022. godinu i to na adresi:

1. Ulica Hercega Stjepana Kosače (kod Pošte) – dva stajališna mjesta,
2. Ulica Kardinala Alojzija Stepinca (kod Gimnazije) – dva stajališna mjesta,
3. Ulica dr. Ante Vukšića (kod Doma zdravlja) – dva stajališna mjesta,
4. Vitina (kod Parka) – dva stajališna mjesta,
5. Studenci (kod Kravice) – dva stajališna mjesta.

II. PRAVO SUDJELOVANJA

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje taksi prijevoza sa područja grada Ljubuškog da podnesu zahtjev za raspoređivanje taksi vozila na slobodna taksi stajališta sukladno Planu i rasporedu taksi mjesta na taksi stajalištima za 2022. godinu.

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelj Zahtjeva dužan je, uz popunjeni obrazac Zahtjeva za raspoređivanje taksi vozila na slobodna taksi stajališta, dostaviti original ili ovjerene preslike dokumenata kojima potvrđuje:

1. da je registriran za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza i da mu je to osnovna djelatnost,
2. da ima sjedište/prebivalište ili podružnicu na području grada Ljubuškog,
3. da uredno izmiruje obveze u pogledu plaćanja javnih prihoda,
4. da nema izrečenu pravomoćnu odluku kojom je određena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti.

IV. IZNOS NAKNADE

Godišnja naknada za uporabu i korištenje taksi stajališta na javnim površinama Grada Ljubuškog iznosi 150 KM (stotinuipedesetkonvertibilnihmaraka).

V. VREMENSKO RAZDOBLJE

Raspored taksi vozača na taksi stajalištima dodjeljuje se na vremensko razdoblje od jedne godine od 01. travnja 2022. godine do 01. travnja 2023. godine.

VI. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Rok za podnošenje Zahtjeva je 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva na službenoj web stranici Grada Ljubuškog i oglasnoj ploči Grada Ljubuškog.

VII. OSTALE INFORMACIJE

Postupak procedure izbora provesti će Povjerenstvo za provođenje postupka raspoređivanja taksi vozila na taksi stajalištima na području grada Ljubuškog za 2022. godinu koje imenuje Gradonačelnik.

Obrazac Zahtjeva može se preuzeti u sjedištu Povjerenstva Grada Ljubuškog ili na službenoj web stranici Grada Ljubuškog.

Zahtjev sa traženom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti osobno ili putem pošte na adresu:

GRAD LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88 320 Ljubuški
Sa naznakom
”Prijava na Javni poziv za raspoređivanje taksi vozila na slobodna taksi stajališta na području grada Ljubuškog za 2022. godinu”
-NE OTVARATI-

Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni zahtjevi neće se razmatrati.

Po okončanju roka za podnošenje zahtjeva iz Javnog poziva, Povjerenstvo će obavijestiti podnositelje zahtjeva o mjestu i datumu javnog otvaranja, utvrditi Preliminarnu rang listu rasporeda taksi vozila za svako taksi stajalište iz Javnog poziva, te istu objaviti na službenoj web stranici Grada Ljubuškog i oglasnoj ploči Grada Ljubuškog.

Podnositelj Zahtjeva može protiv Preliminarne rang liste izjaviti žalbu Povjerenstvu za rješavanje po žalbama Grada Ljubuškog, u roku od 15 dana od dana objave iste.
Žalba se predaje ovoj Službi usmeno na zapisnik, pismeno ili putem pošte uz upravnu pristojbu od 15,00 KM, prema tarifnom broju 3 Odluke o gradskim upravnim pristojbama i tarifi upravnih pristojbi Grada Ljubuškog (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 7/19 i 2/21).

Broj: 02-05-544-1/22
Ljubuški, 18. veljače 2022. godine

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

Skip to content