Rezultati Javnog poziva za ostvarivanje prava na subvenciju za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog za 2024. godinu

Datum objave: 12.03.2024.

Na temelju točke 4. Odluke o subvenciji za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog za 2024. godinu („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 1/24), a u vezi s Javnim pozivom za ostvarivanje prava na subvenciju za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog za 2024. godinu, broj: 02-05-653/24 od 14.02.2024. godine, Gradonačelnik Grada Ljubuškog
o b j a v lj u j e

R E Z U L T A T E
Javnog poziva za ostvarivanje prava na subvenciju za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog za 2024. godinu

Skip to content