Rezultati Javnog poziva za ostvarivanje prava na subvenciju za privatne dječje vrtiće na području Grada Ljubuškog za 2022. godinu

Datum objave: 03.03.2022.

Na temelju točke 4. Odluke o subvenciji za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 1/22), a u vezi s Javnim pozivom za ostvarivanje prava na subvenciju za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog za 2022. godinu, broj: 02/1-05-506/22 od 15. veljače 2022. godine, Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v lj u j e

R E Z U L T A T E
Javnog poziva za ostvarivanje prava na subvenciju za privatne dječje vrtiće na području grada Ljubuškog za 2022. godinu

Skip to content