Prijedlog liste kandidata koji ostvaruju pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2023. godinu

Datum objave: 15.02.2024.

Na temelju članka 9. stavak (2) i (3) Odluke o subvencioniranju prve stambene nekretnine za mlade na području Grada Ljubuškog za 2023. godinu (”Službeni glasnik Grada Ljubuškog”, broj: 9/23), a u vezi sa Javnim pozivom za subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2023. godinu, broj: 02-05-64/24 od 05. siječnja 2024. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka subvencioniranja prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2023. godinu o b j a v lj u je

P R I J E D L O G  L I S T E
kandidata koji ostvaruju pravo na subvencioniranje prve stambene nekretnine za mlade na području grada Ljubuškog za 2023. godinu

Skip to content