Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 15.07.2022.

Na temelju članka 64. stavak 1. točka b), članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 21. Pravilnika o internim procedurama u postupku javnih nabava roba, usluga i radova u Gradu Ljubuškom (”Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški”, broj: 3/17 i 6/20), na Preporuku Povjerenstva za javnu nabavu imenovanog Rješenjem broj: 02/1-05-1707-1/22 od 14. lipnja 2022. godine, u postupku javne nabave ”Nabava lož ulja za potrebe Gradske uprave Ljubuški i osnovnih škola na području grada Ljubuškog” objavljenog dana 14. lipnja 2022. godine na Portalu javnih nabava, broj Obavijesti:158-1-1-27-3-17/22, evidencijski broj: 02/1-05-1707/22, Gradonačelnik je d o n i o

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Skip to content