Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Datum objave: 30.12.2021.

Na temelju članka članka 70. stavak 1. i 3. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (”Službeni glasnik BiH”, broj 39/14) i članka 11. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma u Gradu Ljubuškom (”Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuškog”, broj: 3/17 i 6/20), a na Preporuku Šefa odsjeka za opće poslove i javne nabave, broj: 02/1-05-3030-6/21 od 13.prosinca 2021. godine, u postupku javne nabave ”Nabava usluge reparature matičnih knjiga”, Gradonačelnik Grada Ljubuškog d o n o s i

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

Skip to content