Natječaj za dodjelu Koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ljubuškog

Datum objave: 26.10.2021.

B o s n a i H e r c e g o v i n a
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
G R A D L J U B U Š K I
GRADONAČELNIK

Broj: 02/1-24-2731/21
Ljubuški, 22. 10. 2021. godine

Na temelju članka 8. Zakona o koncesijama (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 13/13 i 24/16), Pravilnika o načinu, potrebnoj dokumentaciji i postupku procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 21/13) i članka 7. Odluke o pokretanju postupaka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području grada Ljubuškog broj: 01-02-2524/21 od 30.09.2021. godine, gradonačelnik r a s p i s u j e

N A T J E Č A J
za dodjelu Koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ljubuškog

I. PREDMET KONCESIJE I LOKACIJA

Koncesija se dodjeljuje za uzgoj i ispašu stoke na parcelama poljoprivrednog zemljišta označenim kao:

IZNOS JAMČEVINE
(u KM)

1. k.č. br. 1145/2, Pašnjak 4. klase, u površini 7350 m2, k.o. Vašarovići                                        11,025 KM
2. k.č. br. 4593/1, Pašnjak 6. klase, u površini od 18649 m2, k.o. Lipno                                          27,97 KM

II. VRIJEME NA KOJE SE DODJELJUJE KONCESIJA
Koncesija se dodjeljuje na razdoblje od 30 (trideset) godina.

III. IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU

Početni iznos koncesijske naknade u postupku javnog natječaja za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu za uzgoj i ispašu stoke iznosi 150,00 KM/ ha.

Nakon sklapanja ugovora o koncesiji, koncesionar se oslobađa plaćanja godišnje koncesijske naknade u trajanju 1 (jedne) godine.

Po isteku vremenskog perioda koncesionar plaća cjelokupni iznos godišnje koncesijske naknade sukladno stavku 1. točke III ovog natječaja.

IV. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu za uzgoj i ispašu stoke imaju domaće ili strane pravne osobe utemeljene i registrirane sukladno zakonima Bosne i Hercegovine, ili fizičke osobe koje obavljaju registriranu obrtničku djelatnost, i koji imaju u uzgoju minimalno 10 grla odraslih goveda i/ili kopitara (konji i magarci), odnosno 70 grla ovaca i/ili koza i koji sukladno članku 4. ispunjavaju ostale Uvjete i kriterije potrebne za raspisivanje natječaja i postupak prosudbe za najpovoljniju ponudu koncesionara na poljoprivrednom zemljištu na području grada Ljubuškog.

V. OPIS PROJEKTA

Koncesija na poljoprivrednom zemljištu dodjeljuje se u svrhu uzgoja i ispaše stoke.
Planirani projekt realizirati će se kao revitalizacija zapuštenog dijela poljoprivrednog zemljišta i organiziranje uzgoja i ispaše stoke na navedenim česticama.

VI. KRITERIJI ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE
Kriteriji po kojima će se vrednovati svaka ponuda su: visina iznosa koncesijske naknade po hektaru, broj odraslih grla stoke u uzgoju i vrijeme registriranja pravne osobe ili obrta poljoprivredne djelatnosti uzgoja stoke.
Prvenstvo na natječaju stječe onaj sudionik koji po kriterijima prikupi najveći broj bodova.

1. Iznos koncesijske naknade od strane ponuditelja- broj bodova 80

Maksimalan broj bodova (80) će se dodijeliti ponuditelju koji je predložio najvišu cijenu.
Drugi ponuditelj će u skladu s tim dobiti broj bodova prema sljedećoj formuli:

P = Pt / P1 x 80 pri čemu je :

P= broj bodova koji je ponuditelj dobio za ponuđenu cijenu,
P1= najviša cijena koja je ponuđena u postupku natječaja
Pt= cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene
(80 maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuditelju koji je ponudio najvišu cijenu).

2. Broj odraslih grla stoke u uzgoju – broj bodova 10

Od 10-20 odraslih goveda i/ili kopitara (konji i magarci)
odnosno 70-140 grla ovaca i/ili koza 5 bodova

Preko 20 odraslih goveda i/ili kopitara (konji i magarci),
odnosno preko 140 grla ovaca i/ili koza 10 bodova

3. Vrijeme registariranja pravne osobe ili obrta poljoprivredne djelatnosti uzgoja stoke
broj bodova 10

Pravne osobe ili Obrti registrirani do 3 godine 5 bodova
Pravne osobe ili Obrti registrirani preko 3 godine 10 bodova

VII. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Ponuda mora sadržavati:

– za fizičke osobe:obrte

1. Ispunjen prijavni obrazac,
2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% iznosa početne koncesijske naknade po jednom
hektaru ( uplatiti na depozitni račun grada Ljubuškog broj 1610000171630162
Raiffeisen Bank – vrsta prihoda 721119),
3. Ovjeren preslik Rješenja o registraciji obrtničke djelatnosti,
4. Ovjeren preslik uvjerenja o poreznoj registraciji,
5. Ovjerena preslika obavijesti o razvrstavanju obrta prema djelatnosti,
6. Ovjeren preslik osobne iskaznice vlasnika obrta,
7. Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava Registar klijenata,
8. Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim obvezama (ne starije od 3 mjeseca),
9. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak¸ protiv vlasnika obrta i da nije osuđivan
zbog kršenja propisa kojim se sankcioniraju gospodarski prekršaji ( izdaje nadležni sud)
10. Katastarski plan čestice na koju se ponuda odnosi,
11. Ovjeren preslik stočnih putovnica ili ušnih markica stoke,
12. Potvrde propisanih provedenih mjera od strane ovlaštenog veterinara,
13. Ponudu iznosa koncesijske naknade, a koja ne može biti manja od 150,00 KM/ ha.

– za pravne osobe:

1. Ispunjen prijavni obrazac,
2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini od 10% iznosa početne koncesijske naknade po jednom
hektaru ( uplatiti na depozitni račun grada Ljubuškog broj 1610000171630162
Raiffeisen Bank – vrsta prihoda 721119),
3. Ovjerena preslika osobne iskaznice odgovorne osobe,
4. Ovjerenu presliku Rješenja o registraciji pravnog subjekta kojeg je izdao nadležni sud,
5. Ovjerena preslika uvjerenja o poreznoj registraciji,
6. Ovjerena preslika obavijesti o razvrstavanju pravnog subjekta prema djelatnosti,
7. Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata
8. Uvjerenje iz porezne uprave o izmirenim obvezama (ne starije od 3 mjeseca),
9. Uvjerenje da se nevodi kazneni postupak odgovorne osoba pravne osobe ponuditelja i da
nije osuđivana zbog kršenja propisa kojim se sankcioniraju gospodarski prekršaji ( izdaje
nadležni sud),
10. Katastarski plan čestice na koju se ponuda odnosi,
11. Ovjeren preslik stočnih putovnica ili ušnih markica stoke,
12. Potvrde propisanih provedenih mjera od strane ovlaštenog veterinara,
13. Ponudu iznosa koncesijske naknade, a koja ne može biti manja od od 150,00 KM/ ha.

Podnesena dokumentacija se ne vraća ponuditeljima.

VIII. JAMČEVINA I TROŠKOVI CIJEPANJA PARCELE I PROVOĐENJA PROMJENA U KATASTRU
Uplaćeni iznos jamčevine koja služi za pokriće troškova postupka koncesije, sukladno čl. 2 Pravilnika o naknadama za rad povjerenstva, iznos jamčevine za natječaj i iznos jamčevine za uredno izvršenje ugovora o koncesiji (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 3/14), vraća se ponuditelju koji ne dobije koncesiju na poljoprivrednom zemljištu u iznosu od 50% uplaćenih sredstava jamčevine.
Ponuditelj koji dobije koncesiju na poljoprivrednom zemljištu, obvezan je prije potpisivanja ugovora sukladno tarifnom broju 2, točkama 2.1.1. i 2.8.1. Tarife naknada za obavljanje usluga iz oblasti izmjere i katastra („Službene novine Federacije BiH“, broj: 49/15), izmiriti troškove cijepanja parcele u iznosu od 200,00 KM (slovima: dvijestotine konvertibilnih maraka) i troškove provođenja promjena u katastru zemljišta u iznosu od 40,00 KM (slovima: četrdeset konvertibilnih maraka) – uplatu izvršiti u ukupnom iznosu 240,00 KM na depozitni račun grada Ljubuškog broj 1610000171630162 Raiffeisen Bank, vrsta prihoda 722516, te dokaz o uplati predočiti prilikom sklapanja ugovora.

IX. OBLIK I NAČIN IZRADE PONUDE
Svoje ponude, osobno ili putem pošte natjecatelji upućuju Gradu Ljubuškom, Povjerenstvu
za provođenje postupka za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu, ul. Trg dr. Franje Tuđmana br. 1, 88 320 Ljubuški, u zatvorenoj i zapečaćenoj omotnici koja sadrži:
1. naziv /ime i prezime, sjedište/ prebivalište i adresu natjecatelja
2. naznake „Ponuda za javni natječaj za dodjelu koncesije na poljoprivrednom zemljištu za uzgoj i ispašu stoke u gradu Ljubuškom i ” Ne otvaraj”.

Ponuditelj je u prijavi za natječaj obvezan naznačiti broj čestice za koju se natječe.
Jedan ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za istu koncesiju.
Sudionici natječaja podnose prijavu na posebnom obrascu koju mogu dobiti u
Službi za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ljubuškog i prilažu potrebnu dokumentaciju navedenu u natječaju.
X. ROK ZA PRIJEM PONUDA
Rok za podnošenje prijava na Natječaj je 30 (trideset) dana od dana objave u tisku i na oglasnoj ploči Grada Ljubuškog.

Neblagovremene ili pogrešno označene ponude neće se razmatrati i neotvorene će se vratiti natjecatelju.

Ponude se primaju do 26. 11. 2021. godine.

Javno otvaranje ponuda obavit će Povjerenstvo za provođenje postupka za dodjelu
koncesije na poljoprivrednom zemljištu, dana 29. 11. 2021. godine u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški, s početkom u 11 sati, što je ujedno i poziv zainteresiranim strankama da istom nazoče u zakazano vrijeme.

XI. INFORMACIJE

Sve informacije vezane za Natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom na tel. br.: 039/835-556 ili u prostorijama Službe za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Ljubuškog.

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

Skip to content