Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnoga tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnoga sjedinjavanja izbornih rezultata

Datum objave: 18.05.2022.

Na temelju članka 2.13 stavak (1) točka 3. Izbornoga zakona BiH (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), a u svezi s člankom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br.27/22), Gradsko izborno povjerenstvo Ljubuški raspisuje

J A V N I O G L A S
za izbor kandidata za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora/mobilnoga tima/tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnoga sjedinjavanja izbornih rezultata

I. Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova i/ili zamjenika članova biračkih odbora na biračkim mjestima, članova mobilnoga tima i članova tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića u cilju pravilnog sjedinjavanja izbornih rezultata.

II. Uvjeti za imenovanje:

Opći uvjeti:
1. Prijavljeni kandidat je osoba s pravom glasa.
2. Za člana biračkoga odbora ne može biti imenovana osoba (članak 2.3. Izbornoga zakona BiH):
1. koja se ne može kandidirati u smislu odredbi članaka 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornoga zakona BiH;
2. koja je član najvišega izvršno-političkog tijela političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni tajnik ili član izvršnoga odbora ili glavnoga odbora);
3. koja je nositelj izabranoga mandata ili je član izvršnoga tijela vlasti, osim u slučajevima predviđenim člankom 2.12 stavak (4) Izbornoga zakona;
4. koja je kandidat za izbore za bilo koju razinu vlasti (na Općim izborima 2018. i Lokalnim izborima 2020. godine); i
5. kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorna, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uvjeti:
– da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III., IV. ili V. stupanj stručne spreme;
– da ima prijavljeno prebivalište u općini/gradu za koju je objavljen javni poziv.

III. Potrebna dokumentacija:

1. prijava na javni oglas (popunjen obrazac SG-3),

IV. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave javnoga oglasa na oglasnoj ploči grada, na mrežnoj stranici grada i sredstvima javnoga informiranja.

V. Tijelo za provedbu postupka

Proceduru izbora kandidata po javnom oglasu provodi Gradsko izborno povjerenstvo Ljubuški.

VI. Ostale informacije

Obrazac prijave kandidati mogu preuzeti u sjedištu gradskog izbornog povjerenstva ili na mrežnoj stranici grada.
Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj omotnici u sjedište izbornoga povjerenstva s naznakom:
Gradsko izborno povjerenstvo Ljubuški,
Adresa: Trg Franje Tuđmana 3. 88320 Ljubuški
„Prijava na javni oglas za popunu rezervnoga popisa kvalificiranih osoba za imenovanje članova biračkih odbora – ne otvarati.”

Kandidati će, ako izborno povjerenstvo zatraži, dostaviti dokaze o kvalifikaciji i ispunjavanju uvjeta iz javnoga oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave izborno povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

Predsjednik GIP

Stipe Bubalo
Broj: 01/1-05-1476/22
Ljubuški, 17. svibnja 2022 godine

Skip to content