Javni natječaj za prijem namještenika u radni odnos

Datum objave: 21.07.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

G R A D   L J U B U Š KI

GRADONAČELNIK

 

Broj: 02-05- 1676/21

Ljubuški, 14. lipnja 2021. godine

Na temelju članaka 23. i 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br.: 16/08, 14/13 i 6/20) u skladu sa Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“ broj: 4/21) Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v l j u je

J A V N I    N A T J E Č A J

za prijem namještenika u radni odnos

Nakon iskazane potrebe vrši se prijem namještenika u radni odnos u Odsjeku za društvene djelatnosti i zajedničke poslove Službe za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove Jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Ljubuškog, i to:

1. REFERENT – KAVE KUHARICA – jedan (1) izvršitelj.

2. POMOĆNI RADNIK – ČISTAČICA – dva (2) izvršitelja.

Radno mjesto popunjava se na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

 

1. Opis poslova:

– obavlja poslove pripremanja i usluživanja napitcima,

– brine se o pravovremenoj nabavci napitaka i drugog potrošnog materijala u kuhinji,

– zadužuje robu i pravda utrošak robe,

– odgovara za utrošak sredstava rada,

– održava čistoću inventara i prostorija kuhinje,

– odgovoran je za efikasno izvršavanje poslova u okviru svog radnog mjesta kao i druge poslove koje mu povjeri šef Odsjeka,

– o svom radu podnosi polugodišnje i godišnje izvješće šefu Odsjeka,

– obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odsjeka i za svoj rad istom neposredno odgovara.

 

2. Opis poslova:

– održava čistoću u gradskom tijelu uprave, Gradskom  pravobraniteljstvu Ljubuški, Gradskoj vijećnici,

– obavlja čišćenje gradskih prostorija (ureda, hodnika, stepeništa, nus prostorija i drugih prostora),

– čisti namještaj, računalnu i drugu tehničku opremu, vrata, prozore i drugo,

– obavlja pranje zavjesa, te pranje i čišćenje podnih površina,

– provjetrava uredske prostorije,

– vodi brigu o cvijeću i ostalom ukrasnom bilju,

– brine o čistoći i opskrbljenosti mokrih čvorova potrebnim higijenskim materijalom i odgovoran je za utrošak sredstava za čišćenje,

– odnosi smeće i odbačene ambalaže u kontejner za otpad,

– čisti prostor ispred zgrade,

– brine se da se po isteku radnog vremena ulazna vrata u zgradi, te prozori budu zatvoreni, svijetla ugašena i slično,

– odgovoran je za efikasno izvršavanje poslova u okviru svog radnog mjesta kao i druge poslove koje mu povjeri šef Odsjeka,

– o svom radu podnosi polugodišnje i godišnje izvješće šefu Odsjeka,

– obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odsjeka i za svoj rad istom neposredno odgovara.

 

Kandidati koji se prijave na Javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br.: 16/08, 14/13 i 6/20) i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“ broj: 4/21).

 

Opći uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

a) Da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) Da je punoljetan,

c) Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,

d) Da ima vrstu i stupanj školske odnosno stručne spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu ustrojstvu Jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Ljubuškog,

e) Da u posljednje dvije godine od dana objave javnog natječaja nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Županiji, Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;

f) Da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Posebni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:

 

Za poziciju/radno mjesto 1:

• SSS-III stupanj, ugostiteljska ili druga srednja škola

• najmanje šest (6) mjeseci radnog staža.

 

Za poziciju/ radno mjesto 2:

•  završena osnovna škola.

 

Uz prijavu na javni natječaj, u originalu ili ovjerenoj kopiji, prilaže se sljedeća dokumentacija:

 Svjedodžba o završenoj školskoj odnosno stručnoj spremi (Nostrificirana svjedodžba ukoliko škola nije završena u BiH ili je svjedodžba stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine),

 Uvjerenje o državljanstvu,

 Izvod iz matične knjige rođenih,

 Ovjerena preslika osobne iskaznice,

 Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

 Izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini vlasti u Županiji, Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini,

 Životopis.

 

NAPOMENA:

Kandidat koji se poziva na prednost kod prijema u radni odnos prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

U natječajnoj proceduri će se prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos provesti razgovor za posao (intervju) za obje pozicije/radna mjesta svakog od kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja kao i provjera znanja i sposobnosti svakog od kandidata koji ispunjavaju uvjete natječaja za poziciju/radno mjesto referent – kave kuharica iz sljedećih propisa: Pravilnik o sadržaju i načinu obavljanja uredskog poslovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br.: 1/21) i Etički kodeks za državne službenike u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, br.: 11/09).

Kandidat koji bude izabran, obvezan je prije konačnosti Rješenja dostaviti Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), u protivnom se skida s liste uspješnih kandidata i smatra se da je odustao.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Ljubuškog, oglasnoj ploči Grada Ljubuškog i Večernjem listu, računajući od dana posljednje objave.

Potpisana prijava na natječaj s traženom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte na adresu:

GRAD LJUBUŠKI

GRADONAČELNIK

Trg dr. Franje Tuđmana 1

88320 Ljubuški

S naznakom za:

„Javni natječaj za prijem namještenika u radni odnos“

– NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

GRADONAČELNIK

Vedran Markotić

Skip to content