Javni natječaj za prijem namještenika u radni odnos

Datum objave: 20.06.2024.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
G R A D L J U B U Š K I
GRADONAČELNIK

Broj: 02-05-1876-1/24
Ljubuški, 20. lipnja 2024. godine

Na temelju članaka 23. i 24. Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Prečišćeni tekst) („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6/21), članka 9. Pravilnika o radnim odnosima u Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Ljubuškog (”Službeni glasnik Općine/Grada Ljubuški”, broj: 5/17 i 5/20), a u skladu sa Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“, broj: 4/21, 6/21, 7/21, 2/22, 5/22, 7/22, 2/23, 5/23 i 2/24), Gradonačelnik Grada Ljubuškog o b j a v l j u je

J A V N I  N A T J E Č A J
za prijem namještenika u radni odnos

Na temelju iskazane potrebe vrši se prijem namještenika u radni odnos u Odsjek za branitelje iz Domovinskog rata i opću upravu Službe za branitelje iz Domovinskog rata, opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove Jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Ljubuškog, i to:

1. VIŠI REFERENT – MATIČAR – jedan (1) izvršitelj

Radno mjesto popunjava se na neodređeno vrijeme, uz obvezan probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

1. Opis poslova:

– vrši upis u matične knjige činjenica rođenja, zaključenja braka, državljanstva i smrti,
– vrši prijepise matičnih knjiga,
– vrši upis promjena u matične knjige a koje se odnose na činjenice smrti, zaključenja braka, prestanka braka, razvoda braka, činjenica prestanka i stjecanja državljanstva, priznavanja očinstva, usvajanja i prestanka usvajanja, promjene imena i prezimena i sl.,
– vođenje evidencije naturaliziranim državljanima,
– izdavanje izvoda iz matičnih knjiga (matična knjiga rođenih, matična knjiga umrlih, matična knjiga vjenčanih i knjiga državljana),
– sačinjavanje smrtovnica radi ostvarivanja ostavine,
– provodi postupak priznavanja očinstva pred matičarom,
– popunjava statističke obrasce o rođenim, vjenčanim i umrlim osobama i zbirno izvješće o činjenicama rođenja, vjenčanja i smrti a za potrebe Federalnog zavoda za statistiku,
– dostavlja podatke o umrlim osobama u nadležni MUP radi odjave umrle osobe i brisanja sa biračkog spiska,
– vrši unos podataka iz MKR, MKV i MKU u jedinstvenu bazu podataka odnosno Matični registar,
– vrši prodaju gradskih biljega u svrhu naplate javnih usluga,
– odgovoran je za stručno, zakonito i efikasno izvršavanje poslova u okviru svog radnog mjesta kao i druge poslove koje mu povjeri šef Odsjeka,
– o svom radu podnosi polugodišnje i godišnje izvješće šefu Odsjeka,
– obavlja i druge poslove iz nadležnosti radnog mjesta koje odredi šef Odsjeka i za svoj rad istom neposredno odgovara.

Kandidati koji se prijave na Javni natječaj moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Prečišćeni tekst) („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 6/21) i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“ broj: 4/21, 6/21, 7/21, 2/22, 5/22, 7/22, 2/23, 5/23 i 2/24).

Opći uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:
a) Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) Da je punoljetan,
c) Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta,
d) Da ima vrstu i stupanj školske odnosno stručne spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Ljubuškog,
e) Da u posljednje dvije godine od dana objave javnog natječaja nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Županiji, Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini;
f) Da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Posebni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:
• SSS-IV stupanj,
• najmanje deset (10) mjeseci radnog staža,
• poseban stručni ispit za matičara (može se polagati prije zasnivanja radnog odnosa za poslove matičara ili nakon zasnivanja radnog odnosa i raspoređivanja i postavljanja na radno mjesto matičara, s tim što se u ovom slučaju ispit mora položiti u roku od šest mjeseci od dana postavljanja na radno mjesto matičara),
• položen stručni ispit,
• poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu na javni natječaj, u originalu ili ovjerenoj kopiji, prilaže se sljedeća dokumentacija:
• Svjedodžba o završenoj školskoj odnosno stručnoj spremi (Nostrificirana svjedodžba ukoliko škola nije završena u BiH ili je svjedodžba stečena u nekoj drugoj državi nakon 6. 4. 1992. godine),
• Uvjerenje o državljanstvu,
• Izvod iz matične knjige rođenih,
• Ovjerena preslika osobne iskaznice,
• Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
• Izjava kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog natječaja nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne, na bilo kojoj razini vlasti u Županiji, Federaciji BiH, odnosno u Bosni i Hercegovini,
• Dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja tražene stručne spreme ( uvjerenje ili potvrda poslodavca ili nadležne MIO službe iz koje je vidljiv naziv radnog mjesta na kojem je osoba koja se prijavljuje radila),
• Dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu,
• Dokaz o položenom posebnom stručnom ispitu za matičara (ukoliko je isti položen),
• Dokaz o poznavanju rada na računalu,
• Životopis.

NAPOMENA:
Kandidat koji se poziva na prednost kod prijema u radni odnos prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
U natječajnoj proceduri će se prije donošenja odluke o prijemu u radni odnos provesti razgovor za posao (intervju), kao i provjera znanja i sposobnosti svakog od kandidata koji ispunjava uvjete natječaja iz sljedećih propisa: Zakon o matičnim knjigama Federacije BiH, Obiteljski zakon Federacije BiH, Uputstvo o načinu vođenja matičnih knjiga Federacije BiH, Pravilnik o sadržaju i načinu obavljanja uredskog poslovanja u Županiji Zapadnohercegovačkoj, Etički kodeks za državne službenike u Županiji Zapadnohercegovačkoj te drugi zakonski i podzakonski propisi koji se primjenjuju u vršenju poslova radnog mjesta.

Kandidat koji bude izabran, obvezan je prije konačnosti Rješenja dostaviti Uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla i Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca), u protivnom se skida s liste uspješnih kandidata i smatra se da je odustao.

Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Ljubuškog, Oglasnoj ploči Grada Ljubuškog i Večernjem listu, računajući od dana posljednje objave.

Potpisana prijava na natječaj s traženom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte na adresu:
GRAD LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški
S naznakom za:
„Javni natječaj za prijem namještenika u radni odnos“
– NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

Skip to content