Javni poziv za dodjelu proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2022. godinu

Datum objave: 07.02.2022.

Na temelju članka 132. Statuta Grada Ljubuškog („Službeni glasnik Grada Ljubuškog” broj: 6/19) i članka 4. Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2022 godinu („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“ broj: 1/22), Gradonačelnik r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za dodjelu proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za
projekte iz područja športa za 2022. godinu

I. PREDMET POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela proračunskih sredstava Grada Ljubuškog za projekte iz područja športa za 2022. godinu.

II. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNU POZIV

Nositelji športskih aktivnosti (športski klubovi, udruženja iz oblasti športa, športski savezi, športski klubovi invalidnih osoba, mjesne zajednice koje održavaju športske manifestacije, športaši pojedinci koji sudjeluju na međunarodnim natjecanjima) mogu aplicirati na Javni poziv ako kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:
a) imaju sjedište/prebivalište na području grada Ljubuškog,
b) imaju ostvarene značajne rezultate u području športa.

Kao izuzetak iz stavka (1) točka a) ove točke, na Javni poziv mogu aplicirati nositelji športskih aktivnosti koji nemaju sjedište/prebivalište na području grada Ljubuškog, ukoliko je projekt od značaja za grad Ljubuški.

III. PROJEKTI

Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti svi navedeni nositelji športskih aktivnosti iz točke II ovoga Javnoga poziva čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na:
a) sudjelovanje na ligaškim prvenstvenim natjecanjima koje organiziraju nadležni športski savezi na području ŽZH (županijska natjecanja), na području Federacije Bosne i Hercegovine (federalna natjecanja) ili na području Bosne i Hercegovine (državna natjecanja);
b) aktivnosti i natjecanja športskih klubova koji nemaju ligaška natjecanja (turniri i sezonska natjecanja);
c) organizaciju službenih državnih i međunarodnih natjecanja;
d) aktivnosti i natjecanja športskih klubova invalida;
e) športske aktivnosti i natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola te studenata;
f) nabava specifične opreme i rekvizita za športska udruženja;
g) adaptaciju i opremanje športskih objekata;
h) pripreme i natjecanja perspektivnih športaša koji su članovi reprezentativnih selekcija (kadeti, juniori i seniori) i koji su postigli zapažene rezultate na federalnoj, državnoj, balkanskoj, europskoj i svjetskoj razini u prethodnoj godini;
i) organiziranje ligaških natjecanja, seminara, manifestacija značajnih za Grad i šire područje;
j) organiziranje manifestacija koje uključuju sudjelovanje školske djece i mladeži s ciljem poboljšanja zdravlja (rekreativni šport i šport za svakoga).

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Svi aplikanti za dodjelu sredstava u vezi s aktivnostima iz točke III ovoga Javnoga poziva obvezni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:
a) popunjen Obrazac za aplikaciju,
b) rješenje o registraciji / potvrda o prebivalištu,
c) uvjerenje o poreznoj registraciji,
d) ovjerenu presliku osobne iskaznice ovlaštene osobe,
e) potvrdu banke o broju transakcijskog računa aplikanta.

V. PODNOŠENJE PRIJAVE

Obrazac za aplikaciju se može preuzeti na službenoj stranici Grada Ljubuškog www.ljubuski.ba.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju osobno ili putem pošte na adresu:
GRAD LJUBUŠKI
Povjerenstvo za odabir projekata iz područja športa za dodjelu proračunskih sredstava grada Ljubuškog
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški
s naznakom: ”ZA JAVNI POZIV – DODJELA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA PROJEKTE IZ PODRUČJA ŠPORTA” i ”NE OTVARAJ”.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

VI. OSTALE INFORMACIJE

Aplikanti koji su u 2021. godini ostvarili pravo na dodjelu proračunskih sredstava grada Ljubuškog, a nisu dostavili opisno i financijsko izviješće o utrošenim sredstvima, nemaju pravo na dodjelu sredstava u 2022. godini.
Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji.
Aplikant se može natjecati s neograničenim brojem projekata, te može biti podržano više njegovih projekata.
Ocjenu pristiglih prijava na Javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz područja športa izvršit će Povjerenstvo za odabir projekata iz područja športa za dodjelu proračunskih sredstava grada Ljubuškog koje imenuje Gradonačelnik.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Odluka o dodjeli sredstava koju donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva objavit će se na službenoj stranici Grada Ljubuškog.
Sa aplikantima odabranim na temelju Javnog poziva zaključit će se ugovori kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
Maksimalan iznos sredstava koji će se dodijeliti po ovom Javnom pozivu, a sukladno sredstvima osiguranim u Proračunu Grada Ljubuškog za 2022 godinu iznosi 171.500,00 KM.
Napomena: Sve dodatne informacije u vezi sa prijavom na Javni poziv mogu se dobiti pozivom na broj: 039/835-545.

Broj: 02/1-05-414/22
Ljubuški, 7.veljače, 2022. godine

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

 

Skip to content