Javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Ljubuškog usmenim javnim nadmetanjem

Datum objave: 21.01.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNO HERCEGOVAČKA
GRAD LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK
Broj: 02-31- 184/22
Ljubuški, 17.01. 2022. godine

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije,“ BiH 66/13 i 100/13), članka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH,“ br. 17/14), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka o osnivanju prava građenja na neizgrađenom građevnom zemljištu Gradskog vijeća Grada Ljubuški broj 01-02-3220/21 od 22.12.2021. godine, Gradonačelnik r a s p i s u j e

J A V N I N A T J E Č A J
za osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Ljubuški
usmenim javnim nadmetanjem

I. Predmet natječaja je osnivanje prava građenja na nekretnini u vlasništvu Grada Ljubuški označenoj kao k.č.br. 1566/12 zv. RAŽOVINE, gradilište pov. 30341 m2 u k.o. Cerno.
Pravo građenja osniva se na period od 30 godina u svrhu izgradnje fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije minimalne instalirane snage 3 MW.

II. Početna cijena mjesečne naknade iznosi iznosi 589,96 KM, a utvrđena je temeljem Elaborata procijene stalnog sudskog vještaka arhitektonske struke Harisa Mahića br. 02-11/21 od 26.11.2021. godine.
Ponuđena mjesečna naknada za osnivanje prava građenja ne može biti manja od utvrđene početne cijene mjesečne naknade te će svaka takva podnuda biti odbačena kao da nije ni podnesena.

III. Jamčevina – Svaki sudionik licitacije dužan je uplatiti jamčevinu u iznosu od 10.000,00 KM.
Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Grada Ljubuški otvoren kod Raiffeisen bank br. 1610000171630162 sa naznakom „Jamčevina za sudjelovanje na natječaju za osnivanje prava građenja na zemljištu označenom kao k.č.br. 1566/12 k.o. Cerno,“ vrsta prihoda: 722 431, općina 059. Najpovoljnijem ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u postignutu cijenu mjesečne naknade, dok se ostalim ponuditeljima jamčevina vraća na njihov tekući račun.

IV. Način i uvjeti plaćanja mjesečne naknade – Naknada za pravo građenja plaća se mjesečno, do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec na depozitni račun Grada Ljubuškog. Nositelj prava građenja oslobađa se plaćanja mjesečne naknade za razdoblje od prve tri godine od dana zaključenja Ugovora. Ukoliko nositelj prava građenja ne plati 6 mjesečnih naknada uzastopno, vlasnik nekretnine zadržava pravo raskida Ugovora o osnivanju prava građenja.

V. Vrijeme i način predaje nekretnine u posjed nositelju prava građenja –
Po okončanju postupka licitacije sa najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se Ugovor o osnivanju prava građenja na nekretnini iz točke I. ovog natječaja, a po prethodno pribavljenom mišljenju gradskog pravobraniteljstva.
Ukoliko najpovoljniji ponuditelj iz bilo kojeg razloga odustane od zaključenja Ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke (poreze, pristojbe) u svezi s upisom prava građenja u zemljišnu knjigu i katastar snosi nositelj tog prava.
Nositelj prava građenja se obvezuje da u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, dostavi primjerak Ugovora u katastar radi provedbe u katastarskoj evidenciji.
Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji nositelj prava građenja će se uvesti u posjed nekretnine.

VI. Dan, sat i mjesto održavanja licitacije – Licitacija će se održati u u prostorijama Odsjeka imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Grada Ljubuškog (ured br.3. ) i to u:

– utorak, 08.02.2022. godine u 08.30 sati
Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.
Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku osnivanja prava građenja neposrednom pogodbom, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od utvrđene početne cijene objavljene u točki II. ovog natječaja. Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Ljubuški.

VII. Pravo sudjelovanja – Pravo sudjelovanja na javnoj licitaciji imaju sve fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo građenja na području Bosne i Hercegovine.

VIII. Potrebna dokumentacija –
Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je u zakazano vrijeme i mjesto održavanja licitacije predočiti sljedeću dokumentaciju:

za fizičke osobe :
• dokaz o položenoj jamčevini za parcelu za koju se natječe, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji (uplatnica)
• ovjereni preslik osobne iskaznice
• broj tekućeg računa ( potvrda banke), za eventualni povrat jamčevine
• ovjereni preslik Rješenja o obrtu ukoliko se radi o obrtniku
• notarski obrađena punomoć ukoliko ponuditelja zastupa punomoćnik
• dokaz o dosadašnjim ulaganjima u izgradnji energetskog postrojenja minimalne snage 15 MW(ovjereni preslik građevinske i uporabne dozvole)
• idejni projekat planirane fotonaponske elektrane koji će sadržavati najmanje; tehnički opis projektirane elektrane, procjenu godišnje mogućnosti proizvodnje električne energije, opis primjenjene tehnologije, izbor opreme, vrijednost investicijskih ulaganja i dinamika plana izgradnje

za pravne osobe:
• dokaz o položenoj jamčevini za parcelu za koju se natječe, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji (uplatnica)
• aktuelni izvod iz sudskog registra (orginal ili ovjereni preslik)
• broj tekućeg računa ( potvrda banke), za eventualni povrat jamčevine
• notarski obrađena punomoć ukoliko direktora društva zastupa punomoćnik
• dokaz o dosadašnjim ulaganjima u izgradnji energetskog postrojenja minimalne snage 15 MW u pojedinačnom pogonu za gospodarsko društvo ili sa njima povezano društvo (ovjereni preslik građevinske i uporabne dozvole)
• idejni projekat planirane fotonaponske elektrane koji će sadržavati najmanje; tehnički opis projektirane elektrane, procjenu godišnje mogućnosti proizvodnje električne energije, opis primjenjene tehnologije, izbor opreme, vrijednost investicijskih ulaganja i dinamika plana izgradnje

IX. Vrijeme i način razgledanja nekretnine koja je predmet licitacije i uvid u dokumentaciju o nekretnini koja je predmet prava građenja –
Sve informacije o nekretnini koja je predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški, Odsjek imovinskopravnih i katastarskih poslova, Trg dr.Franje Tuđmana br.1., svakim radnim danom od 07.30 do 15.30. sati.

NAPOMENA: Nacrt Ugovora sa svim pravima i obvezama stranaka koje će sadržavat budući ugovor zainteresiranim osobama dostupan je na uvid u Odsjeku imovinskopravnih i katastarskih poslova Grada Ljubuški.

GRADONAČELNIK
Vedran Markotić

Skip to content