1
U želji da povećaju ekonomske učinke turizma na području svoje ingerencije, odnosno stvore bitne pretpostavke za dugoročno održiv turistički razvoja, Federalno
ministarstva okoliša i turizma Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i općina Ljubuški pokrenule su izradu Turističkog master plana općine Ljubuški.

Polazeći kako od raspoložive resursno-atrakcijske osnove i potrebe za dugoročno učinkovitom zaštitom okoliša, tako i od relevantnih tržišnih trendova na svjetskom turističkom tržištu, a uvažavajući pritom i potencijalna razvojna ograničenja Općine, povezana ponajviše s nedostatkom adekvatne prostorno-planske dokumentacije i relativno nerazvijenom kapitalnom i/ili komunalnom infrastrukturom, ovaj bi Turistički master plan trebao postati ključni strateški dokument učinkovitog upravljanja turističkim razvojem općine Ljubuški u sljedećih 10-ak godina. Slijedeći uobičajenu metodologiju izrade regionalnih turističkih master planova, ovaj je plan u načinu svog izvoñenja, u odnosima s Naručiteljem i, posebno, u procesu komuniciranja s interesnim partnerima - dionicima, strukturiran tako da maksimalno slijedi zahtjeve i potrebe Naručitelja detaljno specificirane projektnim zadatkom.
Preuzmite master plan