Bosna  i  H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
GRAD  LJUBUŠKI 
GRADSKO VIJEĆE

Broj:01- 05-63-5/20 
Ljubuški, 15.06.2020.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Gradskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine/Grada Ljubuški", broj 4/08 i 08/19), sazivam

XL. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
za 19.06.2020. godine (petak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:   

D n e v n i     red
1. Usvajanje zapisnika sa XXXIX. sjednice Gradskog vijeća,
2.  Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3.   Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2020. godinu,
4. Prijedlog Odluke o prestanku svojstva javnog dobra u općoj uporabi:
a) nekretnine označene kao k.č. broj: 2144/25, površine 277,00 m2, upisane u Posjedovni list broj: 175 u K.O. Humac kao javno dobro,
b)dijela nekretnine označene kao k.č. broj: 1151/2, površine 74,00 m2, upisane u Posjedovni list broj: 62 u K.O. Miletina kao javno dobro,
5. Prijedlog Odluke o oslobađanju plaćanja vode i takse za obrtnike i prave osobe sa sjedištem u Ljubuškom ili poslovnicom na području Grada Ljubuškog,
6.  Prijedlog Odluke o određivanju građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu,
7.  Prijedlog Zaključka o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta, 
8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ljubuškog,
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele Koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Ljubuškog, 
10. Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:
a)Antonio (Mirko) Boras,
b)Borislav (Vid) Rašić, na k.č. broj 2149/24 pov. 5.150 m2 u K.O. Vojnići – Dole,
c)Borislav (Vid) Rašić, na k.č. broj 2149/23 pov. 6.734 m2 u K. O. Vojnići – Dole,
d) Borislav (Vid) Rašić, na k.č. broj 245/2 pov. 5.124 m2 u K.O. Vojnići – Dole,
e)Jokica (Mate) Zelić,
f)PIRIĆINA d.o.o. zastupan po direktoru Josipu Periću,
g)OPG VODOPAD KRAVICE, vlasnik Mirko Vukšić,
h)MABOG GUMANOVIĆ d.o.o. Grude zastupan po direktoru Borisu Grizelju,
11.  Prijedlog Rješenja o :
a)razrješenju v.d. direktora Turističke zajednice Grada Ljubuškog,
b)imenovanju direktora Turističke zajednice Grada Ljubuškog,
12. Prijedlog Zaključka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija,

Sjednica će se održati u prostorija Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK,
Tihomir Kvesić