BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE
ŽUPANIJA  ZAPADNO HERCEGOVAČKA
GRAD  LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK

Broj: 02-31-433/20
Ljubuški, 12.02.2020. godine

Na  temelju  članka  363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije,“ BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH,“ br. 17/04), članka  8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Gradskog vijeća Grada Ljubuški broj 01-02-342/20 od 03.02.2020. godine, Gradonačelnik  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški
usmenim javnim nadmetanjem

I. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški, pobliže označenih:

Redni broj

       K.O.

Novi k.č.br.

St. k.č.br.

Pov/m2

Početna cijena KM

Jamčevina

1.

Teskera

580/1

1015/204 C. Grm

965

4.825,00

1.000,00

2.

Teskera

580/2

1015/203 C. Grm

1025

5.125,00

1.000,00

3.

Teskera

580/3

1015/202 C. Grm

1001

5.005,00

1.000,00

4.

Teskera

580/4

1015/201 C. Grm

993

4.965,00

1.000,00

5.

Teskera

581/19

1015/168 C. Grm

1000

5.000,00

1.000,00

6.

Teskera

581/20

1015/169 C. Grm

1664

5.824,00

1.000,00

7.

Teskera

581/21

1015/170 C. Grm

1377

4.819,50

1.000,00

8.

Teskera

581/22

1015/171 C. Grm

1287

4.504,50

1.000,00

9.

Teskera

581/23

1015/172 C. Grm

1196

4.186,00

1.000,00

10.

Teskera

581/24

1015/173 C. Grm

1106

3.871,00

1.000,00

11.

Teskera

581/25

1015/174 C. Grm

1918

6.713,00

1.000,00

12.

Teskera

581/26

1015/175 C. Grm

1677

6.708,00

1.000,00

13.

Teskera

581/27

1015/176 C. Grm

1271

5.084,00

1.000,00

14.

Teskera

581/28

1015/177 C. Grm

1200

4.800,00

1.000,00

15.

Teskera

581/29

1015/178 C. Grm

1200

4.800,00

1.000,00

16.

Teskera

581/30

1015/179 C. Grm

1200

4.800,00

1.000,00

17.

Teskera

581/31

1015/180 C. Grm

1200

4.800,00

1.000,00

18.

Teskera

581/32

1015/181 C. Grm

1364

5.456,00

1.000,00

19.

Teskera

581/33

1015/182 C. Grm

1056

4.224,00

1.000,00

20.

Teskera

581/34

1015/183 C. Grm

1056

5.280,00

1.000,00

21.

Teskera

581/35

1015/184 C. Grm

1141

5.705,00

1.000,00

22.

Teskera

581/36

1015/185 C. Grm

1141

4.564,00

1.000,00

23.

Teskera

581/37

1015/186 C. Grm

1269

6.345,00

1.000,00

24.

Teskera

581/38

1015/187 C. Grm

1202

4.808,00

1.000,00

25.

Teskera

581/39

1015/188 C. Grm

1309

6.545,00

1.000,00

26.

Teskera

581/40

1015/189 C. Grm

1212

4.848,00

1.000,00

27.

Teskera

581/41

1015/190 C. Grm

1238

4.952,00

1.000,00

28.

Teskera

581/42

1015/191 C. Grm

1303

6.515,00

1.000,00

29.

Teskera

581/43

1015/192 C. Grm

1402

7.010,00

1.000,00

30.

Teskera

581/44

1015/193 C. Grm

 834

4.170,00

1.000,00

31.

Teskera

581/45

1015/194 C. Grm

1443

5.772,00

1.000,00

32.

Teskera

581/50

1015/199 C. Grm

1407

7.035,00

1.000,00

33.

Teskera

581/51

1015/200 C. Grm

 956

4.780,00

1.000,00

34.

Humac

2226/63

355/1086 Humac

 123

3.382,50

1.000,00

35.

Hardomilje

714/34

110/1385

1050

5.250,00

1.000,00

36.

Hardomilje

714/35

110/1386

1200

6.000,00

1.000,00

37.

Crveni Grm

1901/13

47/357

1000

5.000,00

1.000,00

38.

Crveni Grm

1901/14

47/358

1000

5.000,00

1.000,00

39.

Zvirići

45/19

81/100

57685

692.220,00

69.222,00

40.

Zvirići

45/21

81/72

10189

122.268,00

12.226,80

41.

Zvirići

45/22

81/73

10104

121.248,00

12.124,80

II. Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe.

Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od  10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM. Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Grada Ljubuški otvoren kod Raiffeisen bank br. 1610000171630162 sa naznakom  „Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____,“ vrsta prihoda: 722 431 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena  jamčevina).

III. Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave ovjereni preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija). 

IV. Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.
Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika. Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od utvrđene početne cijene.

V. Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.
Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VI. Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji  u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave.
Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar  snosi kupac. Kupac se obvezuje da u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, dostavi primjerak istog u katastar radi provedbe u katastarskoj evidenciji.
Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VII. Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški (ured br.3.) i to u:

- utorak, 03.03.2020. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 1-08
- četvrtak, 05.03.2020. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 09-17
- utorak, 10.03.2020. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 18-25
- srijeda, 11.03.2020. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 26-34
- četvrtak, 12.03.2020. godine od 09. sati od red. br. 35-41

VIII. Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški. 
Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški, Trg dr.Franje Tuđmana br.1., svakim radnim danom od 07.30 do 15.30. sati.

GRADONAČELNIK
Nevenko Barbarić