BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
G R A D    L J U B U Š KI
GRADONAČELNIK

Broj: 02-05-362/20
Ljubuški, 4. veljače 2020. godine

Na temelju članka 24. stavka 3. Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 13/07, 17/11, 21/17 i 20/19) i članka 16. Odluke o osnivanju Gradskog pravobraniteljstva Ljubuški („Službeni glasnik Grada Ljubuškog“ broj: 1/20) Gradonačelnik Grada Ljubuškog raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J 
ZA IMENOVANJE GRADSKOG PRAVOBRANITELJA U GRADSKOM PRAVOBRANITELJSTVU LJUBUŠKI

I.

Objavljuje se javni natječaj za imenovanje Gradskog pravobranitelja u Gradskom pravobraniteljstvu Ljubuški.

II.

Opis pozicije:

Gradsko pravobraniteljstvo u ostvarenju svojih funkcija obavlja poslove pravne zaštite i imovinskih interesa Grada, njegovih tijela i tijela koja nemaju svojstvo pravne osobe, a koje se financiraju iz proračuna Grada ili u odnosu na njih Grad obavlja osnivačka prava.
Gradsko pravobraniteljstvo može zastupati i pravne osobe koje osniva Grad i koje se financiraju iz proračuna Grada, ukoliko je to predviđeno aktom o osnivanju pravne osobe i ako je to zastupanje moguće po pravilima postupka u kojem bi se vršilo zastupanje.
Gradsko pravobraniteljstvo pruža stručnu pomoć tijelima iz članka 13. Zakona o pravobraniteljstvu u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke“, broj: 13/07, 17/11, 21/17 i 20/19) u rješavanju imovinsko-pravnih pitanja i daje mišljenje u svezi sa zaključivanjem ugovora imovinsko-pravne prirode.
Gradski pravobranitelj predstavlja Gradsko pravobraniteljstvo, rukovodi njegovim radom i vrši prava i dužnosti utvrđene Zakonom, drugim propisom i općim aktima.

III.

Svaki kandidat za imenovanje na dužnost Gradskog pravobranitelja mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine,
-da je zdravstveno sposoban za obavljanje posla za koji se kandidira.
Pored općih uvjeta, kandidat za Gradskog pravobranitelja mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

-da je diplomirani pravnik ili da ima završeno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje s 240 ECTS bodova pravne struke,
-da ima položen pravosudni ispit,
-da ima najmanje tri godine radnog iskustva nakon položenog pravosudnog ispita na pravnim poslovima u pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, javnim poduzećima, gospodarskim društvima i drugim pravnim osobama,
-da ima iskazane stručne i radne sposobnosti,
-da ne pripada ni jednoj političkoj stranci niti sudjeluje u njenim aktivnostima,
-da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

 IV.

Gradski pravobranitelj imenuje se na vrijeme od 6 (šest) godina i može biti ponovno imenovan bez ograničenja broja mandata.

V.

Uz prijavu kandidat je dužan priložiti:
-životopis, adresu i kontakt telefon,
-uvjerenje o državljanstvu,
-dokaz o školskoj spremi,
-dokaz o radnom iskustvu,
-uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu,
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, 
-ovjerenu izjavu da ne pripada ni jednoj političkoj stranci niti sudjeluje u njezinim aktivnostima.

 VI.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Kandidat koji bude izabran naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla.
Rok za podnošenje prijava s traženom dokumentacijom je 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave natječaja.
Javni natječaj će biti objavljen na službenoj web stranici Grada Ljubuškog, oglasnoj ploči Grada Ljubuškog i Večernjem listu.

VII.

Prijava na natječaj s traženom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte na adresu:
GRAD LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK
Trg dr. Franje Tuđmana 1
88320 Ljubuški
S naznakom za:
„Prijava na Javni natječaj za imenovanje Gradskog pravobranitelja u Gradskom pravobraniteljstvu Ljubuški“.
- NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

GRADONAČELNIK
Nevenko Barbarić