BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE
ŽUPANIJA  ZAPADNO HERCEGOVAČKA
GRAD  LJUBUŠKI
GRADONAČELNIK

Broj: 02-31-1541/19
Ljubuški, 12.06. 2019. godine

Na  temelju  članka  363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije,“ BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH,“ br. 17/04), članka  8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Gradskog vijeća Grada Ljubuški broj          /19 od    .2019.            godine, Gradonačelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški
usmenim javnim nadmetanjem

I. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški, pobliže označenih:

Redni broj

       K.O.

Novi k.č.br.

Stri k.č.br.

Površina parcele m2

Početna cijena KM

Jamčevina

1.

Vojnići-Dole

239/39

1/717

       25

262,50

262,50

2.

Hrašljani

1267/9

     1145

6.297,50

1.000,00

3.

Hrašljani

1267/15

      818

4.090,00

1.000,00

4.

Hrašljani

1267/17

    1263

8.209,50

1.000,00

5.

Hrašljani

1267/20

     774

4.257,00

1.000,00

6.

Hrašljani

1267/30

   1575

8.662,50

1.000,00

7.

Humac

2226/27

355/784

     580

13.920,00

1.392,00

8.

Studenci

192/114

423/863

   1662

9.141,00

1.000,00

9.

Studenci

192/115

423/864

   1880

10.340,00

1.034,00

10.

Lisice

678/2

288/193

   1528

7.640,00

1.000,00

11.

Prolog

2071/11

537/60

    600

2.100,00

1.000,00

12.

Cerno

1924/21

    408

1.224,00

1.000,00

13.

Cerno

1924/22

   1175

4.112,50

1.000,00

14.

Ljubuški

1394/1

 

    258

13.158,00

1.315,80

15.

Ljubuški

1394/2

     18

918,00

918,00

16.

Klobuk-Podbrdo

3060/2

   805/587

    505

1.515,00

1.000,00

17.

Klobuk

1145/2

  1745/1149

   

   428

1.712,00

1.000,00

18.

Radišići Gornji

2021/2

    1/2005

    414

1.242,00

1.000,00

19.

Radišići Gornji

908/2

    1/2023

    1503

4.509,00

1.000,00

20.

Veljaci II.

2025/5

    224

784,00

784,00

21.

Hrašljani

14/46

      574

3.444,00

1.000,00

22.

Hrašljani

14/47

     1405

8.430,00

1.000,00

23.

Hrašljani

424/82

      400

2.000,00

1.000,00

24.

Hrašljani

11/38

     3000

21.000,00

2.100,00

25.

Radišići Gornji

2403/5

    1/2021

     900

3.150,00

1.000,00

26.

Zvirići

1164/10

    10/466

    1200

3.600,00

1.000,00

27.

Zvirići

1164/12

    10/468

    1098

3.294,00

1.000,00

28.

Hrašljani

468/115

    1176

21.168,00

2.116,80

29.

Hrašljani

468/116

   

    1176

21.168,00

2.116,80

30.

Hrašljani

468/117

   

    1176

21.168,00

2.116,80

31

Hrašljani

468/118

   

    1176

21.168,00

32.

Hrašljani

468/119

   

    1176

21.168,00

2.116,80

33.

Hrašljani

468/120

   

    1176

21.168,00

2.116,80

34.

Hrašljani

468/121

   

    1176

21.168,00

2.116,80

35.

Hrašljani

468/122

   

    1176

21.168,00

2.116,80

36.

Hrašljani

468/123

   

    1176

21.168,00

2.116,80

37.

Hrašljani

468/124

   

    1513

27.234,00

2.723,40

38.

Hrašljani

468/125

   

    1149

17.235,00

1.723,50

39.

Hrašljani

468/126

   

    1149

17.235,00

1.723,50

40.

Hrašljani

468/127

   

    1149

17.235,00

1.723,50

41.

Hrašljani

468/128

   

    1162

17.430,00

1.743,00

42.

Hrašljani

468/129

   

    1193

17.895,00

1.789,50

43.

Hrašljani

468/130

   

    1232

18.480,00

1.848,00

44.

Hrašljani

468/131

   

    1242

18.630,00

1.863,00

45.

Hrašljani

468/132

   

    1000

22.000,00

2.200,00

46.

Hrašljani

468/133

   

    1000

22.000,00

2.200,00

47.

Hrašljani

468/134

   

    1000

22.000,00

2.200,00

48.

Hrašljani

468/135

   

    1000

22.000,00

2.200,00

49.

Hrašljani

468/136

   

    1248

27.456,00

2.745,60

50.

Hrašljani

468/137

   

    1175

25.850,00

2.585,00

51.

Hrašljani

468/138

   

    1514

33.308,00

3.330,80

52.

Hrašljani

561/11

    1000

22.000,00

2.200,00

53.

Hrašljani

561/12

    1000

22.000,00

2.200,00

54.

Hrašljani

561/13

     987

21.714,00

2.171,40

55.

Hrašljani

561/14

    1114

24.508,00

2.450,80

56.

Hrašljani

561/15

    1053

23.166,00

2.316,60

57.

Hrašljani

561/16

    1053

23.166,00

2.316,60

58.

Hrašljani

561/17

    1053

23.166,00

2.316,60

59.

Hrašljani

951/1

     889

17.780,00

1.778,00

60.

Hrašljani

951/2

     813

16.260,00

1.626,00

61.

Hrašljani

951/3

     699

13.980,00

1.398,00

62.

Hrašljani

951/4

     903

18.060,00

1.806,00

63.

Hrašljani

951/5

     876

17.520,00

1.752,00

64.

Hrašljani

951/6

     808

16.160,00

1.616,00

65.

Hrašljani

951/7

     774

15.480,00

1.548,00

66.

Hrašljani

951/8

     622

12.440,00

1.244,00

67.

Hrašljani

951/9

     678

13.560,00

1.356,00

68.

Hrašljani

951/11

     706

14.120,00

1.412,00

69.

Hrašljani

951/12

     733

14.660,00

1.466,00

70.

Hrašljani

951/17

     598

11.960,00

1.196,00

71.

Hrašljani

951/18

     800

16.000,00

1.600,00

72.

Hrašljani

951/20

    1395

27.900,00

2.790,00

II. Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe.

      Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od  10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM.

      Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Grada Ljubuški otvoren kod Raiffeisen bank br. 1610000171630162 sa naznakom  „Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____,“ vrsta prihoda: 722 431 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena  jamčevina).

 III. Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave ovjereni preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

IV. Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.

 Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

 Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od utvrđene početne cijene.

V. Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.

Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 VI. Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji  u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave.

Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar  snosi kupac. Kupac se obvezuje da u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, dostavi primjerak istog u katastar radi provedbe u katastarskoj evidenciji.

Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VII. Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški (ured br.3. ) i to u:

- utorak, 02.07.2019. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 1-18
- srijeda, 03.07.2019. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 19-36
- četvrtak, 04.07.2019. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 37-54
- petak, 05.07.2019. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 55-72

VIII. Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuški.            Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove Grada Ljubuški, Trg dr.Franje Tuđmana br.1., svakim radnim danom od 07.30 do 15.30. sati.

GRADONAČELNIK
Nevenko Barbarić