BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE
ŽUPANIJA  ZAPADNO HERCEGOVAČKA
OPĆINA  LJUBUŠKI
OPĆINSKI  NAČELNIK

Broj: 02-31-746/19
Ljubuški, 21.03. 2019. godine

Na  temelju  članka  363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije,“ BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH,“ br. 17/04), članka  8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni. glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Općinskog vijeća općine Ljubuški broj 01-02-715/19 od 18.03.2019. godine, Općinski načelnik raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški
usmenim javnim nadmetanjem

I. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški, pobliže označenih:

Redni

br.

     K.O

Novi k.č.br.

Stari k.č.br

Površina

parcele m2

Početna cijena

Jamčevina

KM

 

1.

Humac

2200/10

355/591

690

31.050,00

3.105,00

 

2.

M.Vrata-Grad.

1069/21

899

6.293,00

1.000,00

 

3.

M.Vrata-Grad.

534/40

 

606

3.030,00

1.000,00

 

4.

Mostarska Vrata-Grad.

1069/124

 

442

2.873,00

1.000,00

 

5.

Ljubuški

3635/3

452

3.616,00

1.000,00

 

6.

Hrašljani

424/73

1127

7.889,00

1.000,00

 

7.

Hrašljani

1267/18

   

1577

8.673,50

1.000,00

 

8.

Hrašljani

1267/19

   

1638

9.009,00

1.000,00

 

9.

Hrašljani

1267/20

   

774

4.257,00

1.000,00

 

10.

Hrašljani

1267/21

   

774

4.257,00

1.000,00

 

11.

Hrašljani

1267/22

   

774

4.257,00

1.000,00

 

12.

Hrašljani

1267/23

   

774

3.870,00

1.000,00

 

13.

Hrašljani

1267/24

   

1154

6.347,00

1.000,00

 

14.

Hrašljani

1267/25

   

1175

5.875,00

1.000,00

 

15.

Hrašljani

1267/26

   

719

3.954,50

1.000,00

 

16.

Hrašljani

1267/27

   

735

3.675,00

1.000,00

17.

Hrašljani

1267/28

   

906

4.983,00

1.000,00

18.

Hrašljani

1267/29

   

1317

6.585,00

1.000,00

19.

Hrašljani

1267/30

   

1575

8.662,50

1.000,00

20.

Hrašljani

1267/31

   

1298

7.139,00

1.000,00

21.

Vašarovići

1851/2

   296/251

1050

3.150,00

1.000,00

22.

Vašarovići

1851/3

   296/250

1050

3.150,00

1.000,00

23.

Hardomilje

2598/15

  110/1425

326

1.956,00

1.000,00

24.

Lisice

706/9

  288/182

940

5.170,00

1.000,00

25.

Lisice

706/10

  288/183

1365

6.825,00

1.000,00

26.

Klobuk

1992/3

1745/1159

600

1.800,00

1.000,00

II. Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe.

Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od  10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM. Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Općine Ljubuški otvoren kod Raiffeisen bank br. 1610000171630162 sa naznakom  „Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____,“ vrsta prihoda: 722 431 ( na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena  jamčevina).

III. Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave ovjereni preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

IV. Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.

Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti niža od utvrđene početne cijene.

V. Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun. Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

VI. Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji  u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cijene sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave.Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar  snosi kupac. Kupac se obvezuje da u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora, dostavi primjerak istog u katastar radi provedbe u katastarskoj evidenciji. Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VII. Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove općine Ljubuški (ured br.3. ) i to u:

- srijeda, 10.04.2019. godine od 09. sati za nekretnine od red. br. 1-13
- četvrtak, 11.04.2019. godine od 09. sati za nekretnine od red.br. 14-26

VIII. Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški.            Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje imovinsko-pravne i katastarske poslove općine Ljubuški, Trg dr.Franje Tuđmana br.1., svakim radnim danom od 07.30 do 15.30. sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Nevenko Barbarić