Bosna  i  H e rcegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
OPĆINA    LJUBUŠKI 
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-05-47-9/18 
Ljubuški, 12.12.2018.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam

XXIII. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI za 17.12.2018. godine     
(ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:   

D n e v n i     red:

1. Usvajanje zapisnika s XXII. sjednice Općinskog vijeća,
2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
3. Prijedlog Odluke o Proračunu općine Ljubuški za 2019. godinu, (dio materijali dostavljeni za XXII. sjednicu Općinskog vijeća),
4. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2019. godinu, 
5.  Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu,
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Urbanističkog plana grada Ljubuški,
7. Prijedlog Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru,
8. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade,
9. Prijedlog Plana prihoda i program radova komunalnog gospodarstva za komunalne djelatnosti,
10. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava komunalne naknade,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

PREDSJEDNIK
Tihomir Kvesić