Na  temelju  članka  363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije,“ BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH,“ br. 17/04), članka  8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni. glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta Općinskog vijeća općine Ljubuški broj 01-02-2259/18 od 29.10.2018. godine, Općinski načelnik raspisuje 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE LJUBUŠKI USMENIM JAVNIM NADMETANJEM