Bosna  i  Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 
OPĆINA    LJUBUŠKI 
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-05-47-3/18 
Ljubuški, 18.  04.2018.godine

Na temelju članka 46. Poslovnika Općinskog vijeća Ljubuški ("Sl. glasnik općine Ljubuški", broj 4/08), sazivam

XVII. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA LJUBUŠKI
za 23.04.2018. godine ( ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati i predlažem slijedeći:   

D n e v n i     red:

1. Usvajanje zapisnika s XVI. sjednice Općinskog vijeća,
2. Izvješće o radu za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu Centra za socijalni rad Ljubuški,
3. Izvješće o radu za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu JU Edukacijsko-rehabilitacijskog centra za  djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju općine Ljubuški,
4. Izvješće o radu za 2017. godinu i Plan poslovanja za 2018. godinu JP Radio Ljubuški d.o.o.,
5. Izvješće o radu za 2017. godinu i Plan rada za 2018. godinu JU Kulturno-športskog centra ,
6. Izvješće o radu za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu JU Dječji vrtić Ljubuški,
7. Izvješće o radu za JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški za 2017. god., Program rada i financijski plan JP „Parkovi“ d.o.o. Ljubuški za 2018. god,
8. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
9. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Centra za socijalni rad Ljubuški,
10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Srednje strukovne škole, 
11. Prijedlog Odluke o osnivanju Glazbene škole Ljubuški,
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog ravnatelja Glazbene škole Ljubuški,
13. Prijedlog Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama na području općine Ljubuški,
14. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
15. Prijedlog Odluke o određivanju mjestâ za održavanje javnih okupljanja na području općine Ljubuški,
16. Prijedlog Rješenja o  izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Općinskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti općine
17. Prijedlog Rješenja o:
    a.  razrješenju Povjerenstva za praćenje radova koncesionara na podizanju nasada na poljoprivrednom zemljištu iz Ugovora o          koncesiji,
    b.  imenovanju  Povjerenstva za praćenje radova koncesionara na podizanju nasada na poljoprivrednom zemljištu iz Ugovora          o koncesiji,
18. Prijedlog Etičkog kodeksa izabranih i imenovanih dužnosnika općine Ljubuški,
19. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka o dodjeli koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta na području općine Ljubuški,
20. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele koncesija na poljoprivrednom zemljištu na području općine Ljubuški,
21.  Prijedlog Odluke o određivanju građevnog zemljišta u državnom vlasništvu,
22. Odluke o davanju suglasnosti na blizinu gradnje objekta granici parcele na udaljenosti manjoj od tri metra
23. Prijedlog Zaključka o ispravci greške u Rješenju Sekretarijata Skupštine općine Ljubuški broj 04/IV-9/1966 od 1.4.1966. god,
24. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu za razdoblje od 06. travnja do 31. prosinca    2017. godinu Povjerenstva za socijalnu zaštitu i inkluziju Općine Ljubuški, materijali dostavljeni na XVI. sjednici,
25. Prijedlog Odluke o potpori investitorima u Gospodarskoj zoni Zvirići,
26. Prijedlog Odluke o odobravanju utroška sredstava iz tekuće pričuve Proračuna Općine Ljubuški za 2018. godinu,
27. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća JU Kulturno-športski centar Ljubuški o raskidu ugovora, materijali će se dostaviti prije sjednice,

Sjednica će se održati u prostorijama Gradske vijećnice Ljubuški.

                                         PREDSJEDNIK,

Tihomir Kvesić